Gegevensbescherming

Stand: 31.08.2020
De bescherming van persoonlijke gegevens is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen is voor ons enorm belangrijk. Vanzelfsprekend is het daarom ook in ons belang je privacy en je recht op een zelfstandige omgang met gegevens over jou en jou als persoon te respecteren. We willen je graag informeren over onze gegevensbescherming & cookies, zodat jij je bij het gebruik van ons online-aanbod veilig voelt. De wettelijke bepalingen m.b.t. persoonlijke gegevens worden door ons strikt in acht genomen.

De volgende bepalingen m.b.t. bescherming van persoonlijke gegevens gelden voor het online-aanbod op stylight.de ("online-aanbod" of „service“) en het gebruik van de mobiele applicatie Stylight (“app of “online-aanbod”).

Verantwoordelijke instantie

Stylight is onderdeel van Neckarsee 588. V V GmbH (toekomstig “Inspiration Commerce Group GmbH”). Verantwoordelijk in de zin van gegevensbescherming is Neckarsee 588. V V GmbH , Mühldorfstraße 8, 81671 München, hieronder “Stylight” of „wij“ resp. „ons“. Uitzonderingen m.b.t. bescherming van persoonlijke gegevens worden in deze bepalingen toegelicht.

 

Toestemming herroepen

Je kunt je toestemming bij het gebruik van cookies altijd met toekomstige werking herroepen. Verander daarvoor gewoon je keuze in de instellingen gegevensbescherming.

 

Invordering, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Algemeen

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Wanner wij persoonlijke gegevens verwerken, betekent dit, dat we deze bv. verzamelen, opslaan, gebruiken, aan derden doorgeven of verwijderen.

Principieel kun je ons online-aanbod zonder opgave van persoonlijke gegevens gebruiken. Het gebruik van bepaalde diensten kan echter het opgeven van persoonlijke gegevens eisen, bv. een registratie of de deelname aan een prijsvraag. Verplichte opgaven zijn vaak met * gekenmerkt. Als je ons de hiervoor vereiste gegevens niet ter beschikking wilt stellen, dan kun je van de bijbehorende diensten helaas geen gebruik maken.

Verwerkingsdoelen

Wij verwerken je persoonlijke gegevens voor de onderstaande doelen en op basis van de genoemde rechtsgronden. Voor het geval dat de gegevensverwerking op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang berust, lichten wij ook ons gerechtvaardigd belang toe dat we met de verwerking nastreven:


Verwerkingsdoelen


Verarbeitungszwecke

Rechtsgrondslagen van de verwerking alsook uitleg van het gerechtvaardigd belang, voor zover relevant

Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant

Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant

Beschikbaarstelling van dit online-aanbod naar onze gebruiksvoorwaarden

Bereitstellung dieses Online-Angebots gemäß unseren Nutzungsbedingungen/ AGB

Bereitstellung dieses Online-Angebots gemäß unseren Nutzungsbedingungen/ AGB

Nakoming van het contract

Vertragserfüllung

Personalisatie van het aanbod

Personalisierung des Angebots

Personalisierung des Angebots

Belangenafweging; wij hebben een gerechtvaardigd belang het online-aanbod in beschreven omvang aan je voorkeuren aan te passen om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te kunnen aanbieden.

Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse, das Online-Angebot im beschriebenen Umfang an Ihre Präferenzen anzupassen um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis bieten zu können

Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse, das Online-Angebot im beschriebenen Umfang an Ihre Präferenzen anzupassen um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis bieten zu können

Analyse van het aanbod door onderzoek van het gebruikersgedrag inclusief marktonderzoek en reikwijdtemeting („webanalyse“).

Analyse des Angebots zur Ermittlung von Nutzungsverhalten einschließlich Marktforschung und Reichweitenmessung („Web-Analyse“).

Analyse des Angebots zur Ermittlung von Nutzungsverhalten einschließlich Marktforschung und Reichweitenmessung („Web-Analyse“).

Belangenafweging; wij hebben een gerechtvaardigd belang het gebruikersgedrag in ons online-aanbod te analyseren om dit voortdurend te verbeteren resp. aan de belangstelling van onze gebruikers aan te kunnen passen.

Registratie en evaluatie van gebruikersgedrag voor op belangstelling gebaseerde reclame (ook door derden).

Erfassung und Auswertung von Nutzungs-verhalten für interessenbasierte Werbung (auch durch Dritte)

Erfassung und Auswertung von Nutzungs-verhalten für interessenbasierte Werbung (auch durch Dritte)

Belangenafweging; wij en andere webbeheerders hebben een gerechtvaardigd belang om op belangstelling gebaseerde reclame in te zetten en onze gebruikers reclame te bieden die op hun persoonlijke belangstelling is toegesneden.

Eigen- en reclame door derden in wettelijk toegestane omvang resp. op toestemming gebaseerd

Eigen- und Fremdwerbung im gesetzlich zulässigen Umfang bzw. einwilligungsbasiert

Eigen- und Fremdwerbung im gesetzlich zulässigen Umfang bzw. einwilligungsbasiert

Toestemming of belangenafweging; wij hebben een gerechtvaardigd belang bij direct marketing zolang dat in overeenstemming met bescherming van wettelijke gegevens - en mededinging richtlijnen plaatsvindt.

Einwilligung oder Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse an Direktmarketing, solange dies im Einklang mit datenschutz- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben erfolgt.

Uitvoering van prijsvragen volgens de desbetreffende prijsvraagvoorwaarden.

Durchführung von Gewinnspielen gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen.

Durchführung von Gewinnspielen gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen.

Nakoming van het contract

Verzending van een e-mail nieuwsbrief van eigen aanbiedingen zonder aanmelding.

Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung.

Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung.

Belangenafweging; wij hebben een gerechtvaardigd belang aan direct marketing zolang deze directe reclame volgens de bepalingen van de Duitse mededingingswet geen toestemming vereist.

Aansluiting van social plugins en social share-functies.

Einbindung von Social Plugins und Social Share-Funktionen.

Einbindung von Social Plugins und Social Share-Funktionen.

Belangenafweging; wij hebben een gerechtvaardigd belang om naar wens van onze bezoekers, die een social plugin hebben geactiveerd, hun gegevens met het desbetreffende sociale netwerk te delen.

Beschikbaarstelling van een login voor sociale netwerken (social sign in).

Bereitstellung eines Logins über soziale Netzwerke (Social Sign In).

Bereitstellung eines Logins über soziale Netzwerke (Social Sign In).

Nakoming van de overeenkomst

Opsporing van storingen en vrijwaring van de systeemveiligheid inclusief openbaring en opsporing van ongeoorloofde toegangsverschaffingen en pogingen tot toegang op onze webserver.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Vervulling van onze juridische verplichtingen ter nakoming van de gegevensbescherming en gerechtvaardigde belangenafweging; wij hebben een gerechtvaardigd belang in het verhelpen van storingen, de kwaliteitsgarantie van systeemveiligheid en het opsporen en nasporen van onrechtmatige pogingen tot toegang resp. toegangsverschaffingen.

Nakoming wettelijke bewaarplichten en verdere wettelijke verplichtingen (bv. in samenhang met fiscale bedrijfscontroles).

Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen).

Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen).

Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, met name op het gebied van het bewaren van bepaalde gegevens en in samenhang met fiscale bedrijfscontroles

Handhaving en verdediging van onze rechten

Wahrung und Verteidigung unserer Rechte 

Wahrung und Verteidigung unserer Rechte 

Belangenafweging; wij hebben een gerechtvaardigd belang aan het claimen en de verdediging van onze rechten.

Op aanvraag kun je van ons meer informatie over de door ons in het kader van de rechtsgrondslag „gerechtvaardigd belang“ voorgenomen belangenafwegingen ontvangen. Gebruik hiervoor gewoon de informatie bij het onderdeel contact.

Let alsjeblieft op je wettelijke recht protest aan te tekenen bij de verwerking van gegevens met als doel direct marketing resp. uit persoonlijke motieven (lees paragrafen rechten van de gebruiker).

Registratie

Voor zover je van diensten gebruik zou willen maken die een contractafsluiting vereisen, zullen we je vragen om je te registeren. In het kader van de registratie vorderen we de voor de contractverklaring en -nakoming vereiste persoonlijke gegevens (bv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, eventueel informatie m.b.t. de gewenste betaalmethode resp. rekeninghouder) alsook eventueel andere gegevens op vrijwillige basis in. Verplichte gegevens kenmerken we met een *.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Je persoonlijke gegevens worden door ons principieel slechts dan aan derden doorgegeven, wanneer dit voor de nakoming van het contract vereist is, wij of de derde een gerechtvaardigd belang aan het doorgeven hebben, je toestemming hiervoor beschikbaar is of deze tot nakoming van een juridische verplichting vereist is.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens tegenover een derde met name dan openbaar maken

 • als we hiertoe vanwege wettelijke richtlijnen of door uitvoerbare officiële of rechterlijke bevel bij een op zichzelf staand geval verplicht zouden zijn;

 • in samenhang met rechtsgeschillen (tegenover rechtbanken of onze advocaten) of fiscale bedrijfscontroles (tegenover accountants);

 • in samenhang met mogelijke strafbare handelingen tegenover de verantwoordelijke onderzoeksinstanties;

 • in het geval van een verkoop van de zaak (tegenover de koper).

Bovendien geven we persoonlijke gegevens aan aanbieders van tools voor het uitspelen van „op belangstelling gebaseerde reclame“ en in aparte gevallen aan aanbieders van analyse tools. Nadere informatie over deze aanbieders vind je in ons Consent Management Platform („CMP“). Dat vind je hier: instellingen gegevensbescherming.

Als gegevens regelmatig aan derden doorgegeven kunnen worden, dan wordt dit in deze gegevensbescherming toegelicht. Bij het doorgeven op basis van eigen toestemming kan de toelichting ook bij het binnenhalen van de toestemming plaatsvinden.

Het doorgeven van gegevens aan leveranciers

Wij behouden ons voor bij het verzamelen resp. verwerken van gegevens leveranciers in te zetten. Leveranciers ontvangen van ons alleen de persoonlijke gegevens die ze voor jouw concrete activiteit nodig hebben. Zo kan bv. je e-mailadres aan een leverancier worden doorgegeven, zodat deze jou een bestelde nieuwsbrief kan toesturen. Leveranciers kunnen ook de opdracht krijgen servercapaciteiten ter beschikking te stellen. Leveranciers worden in de regel als zogenaamde opdrachtverwerkers ingeschakeld die persoonlijke gegevens van de gebruikers van dit online-aanbod alleen volgens onze aanwijzingen mogen verwerken.

Verdere informatie over deze aanbieders vind je in ons Consent Management Platform („CMP“). Dat vind je hier: instellingen gegevensbescherming

Het doorgeven van gegevens aan niet -EER-landen

Wij geven persoonlijke gegevens ook door aan derden resp. opdrachtverwerkers die hun vestiging in niet-EER-landen hebben. In dat geval stellen wij vóór het doorgeven veilig dat bij de ontvanger òf een aangemeten gegevensbeschermingsniveau bestaat (bv. op basis van een aangemeten gegevensbescherming van de EU-commissie voor het desbetreffende land volgens art. 45 van de Duitse Algemene verordening gegevensbescherming  (DSGVO), door een zelf-certificatie van de ontvanger voor het EU-US-Privacy Shield in verbinding met het desbetreffende geschiktheidsbesluit van de commissie volgens art. 45 DSGVO of de afspraak zogenaamde EU modelcontractclausules van de Europese Commissie met de ontvanger volgens art. 46 DSGVO) òf een uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers voorhanden is.

Hierbij gaat het om derden resp. opdrachtverwerkers in de volgende landen: USA.

Je kunt bij ons een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet afgesproken regelingen voor veiligstelling van het aangemeten gegevensbeschermingsniveau verkrijgen. Gebruik hiervoor alsjeblieft de gegevens bij onderdeel contact.

Duur van de opslag en bewaartermijnen

Wij slaan je gegevens zolang op zoals dit voor het genereren van ons online-aanbod en de daarmee verbonden diensten vereist is resp. we een gerechtvaardigd belang bij de verdere opslag hebben. In alle andere gevallen verwijderen wij je persoonlijke gegevens met uitzondering van gegevens die we voor het nakomen van wettelijke (bv. fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen verder moeten aangeven (bv. facturen).

Gegevens, die aan een bewaartermijn gebonden zijn, blokkeren we tot het einde van de termijn.

Concreet gelden voor de in het kader van dit online-aanbod verwerkte persoonlijke gegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Logbestanden: 7 tot 10 dagen

Gegevensverwerking door appstores

Voordat je deze app kunt installeren, moet je eventueel met een appstore aanbieder (bv. Google, Apple) een gebruikersovereenkomst over de toegang tot hun portaal (bv. Google Play, App Store) afsluiten. De appstore aanbieder verzamelt en verwerkt in samenhang met het gebruik van de appsstore gegevens zoals gebruikersnaam, e-mailadres en individuele apparatencodes als verantwoordelijke. Wij zijn geen partner bij de gebruikersovereenkomst met de appstore aanbieder en hebben geen invloed op zijn gegevensverwerking. In zoverre geldt de gegevensbescherming van de desbetreffende appstore aanbieder.

Verwijdering van gegevens (app)

Je kunt alle door ons in samenhang met de app verzamelde gegevens ook verwijderen door de app van je mobiele eindapparaat te verwijderen. Let er alsjeblieft op dat je gegevens voorlopig alleen worden geblokkeerd als de verwijdering met een bewaartermijn is verbonden.

 

Logbestanden

Bij elk gebruik van internet worden via je internetbrowser automatisch bepaalde gegevens doorgegeven en door ons voor het opsporen van storingen en veiligheidsredenen (bv. ter opsporing van attackpogingen) 7 tot 10 dagen bewaard en daarna verwijderd. Logbestanden, waarvan verdere bewaring voor bewijsdoeleinden noodzakelijk is, worden niet verwijderd, tot de definitieve oplossing van het desbetreffende voorval en kunnen per geval aan opsporingsinstanties worden doorgegeven.

In de logbestanden worden met name de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol adres) van het eindapparaat dat voor gebruik van het online-aanbod wordt gebruikt;

 • Internetadres van de website van waaraf het online-aanbod opgeroepen werd (zgn. herkomst- of referrer URL);

 • Naam van de serviceprovider waarmee toegang tot het online-aanbod tot stand komt; namen van de opgeroepen bestanden resp. gegevens;

 • Datum en tijdstip en duur van het opvragen;

 • Overgedragen hoeveelheid gegevens;

 • Besturingssysteem en gegevens van de gebruikte internetbrowser inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. voor de Flash Player); en

 • http-statuscode (bv. „aanvraag succesvol“ of „opgeroepen bestand niet gevonden“).

Logbestanden worden bovendien voor de webanalyse gebruikt.

 

Cookies en tracking technologieën

Dit online-aanbod gebruikt cookies en vergelijkbare tracking technologieën (hieronder samenvattend „cookies“ genoemd).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek van een internetpagina worden verstuurd en in de browser van de gebruiker worden opgeslagen. Wordt de desbetreffende internetpagina opnieuw opgeroepen, dan stuurt de browser de inhoud van de cookies terug en maakt zo een herkenning van de gebruiker mogelijk. Bepaalde cookies worden na afsluiting van de browsersessie automatisch verwijderd (zogenaamde session cookies), andere worden voor een bepaalde tijd resp. altijd in de browser van de gebruiker opgeslagen en worden daarna automatische verwijderd (zogenaamde temporaire of permanente cookies).

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
In cookies worden principieel geen gegevens opgeslagen die jou als persoon kunnen identificeren (dus bv. geen namen, e-mailadressen of IP-adressen). Cookies bevatten daarvoor in de regel een code (zgn. identifier) en gegevens m.b.t. tot de opslagduur en eventueel ook bepaalde technische kenmerken (bv. veiligheidsfuncties). Cookies kunnen echter worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Hoe kun je je cookie-instellingen aanpassen resp. cookies verwijderen?
Met uitzondering van de wezenlijke cookies (absoluut noodzakelijke cookies) gebruiken we cookies alleen met jouw toestemming. Je kunt via ons Consent Management Platform („CMP“) je toestemming geven en nadien altijd met toekomstige werking herroepen indien je je privacy instellingen configureert. Deze vind je hier: instellingen gegevensbescherming

Al opgeslagen cookies kun je bovendien altijd in je browser verwijderen. Let er echter op dat dit online-aanbod zonder cookies mogelijkerwijs niet of slechts beperkt functioneert.

Wat voor cookies gebruiken wij?

Essentiële cookies:
Deze cookies en andere gegevens zijn voor het functioneren van onze service absoluut noodzakelijk. Ze garanderen dat onze service veilig en zoals door jou gewenst functioneert. Daarom kun je ze niet deactiveren.

Functionele cookies:
Wij willen onze service voor jou zo goed mogelijk aanbieden. Daarom verbeteren wij onze services en jouw gebruikerservaring doorlopend. Om dit te doen willen wij het gebruik van de service analyseren en in statistische vorm evalueren.

Marketing Cookies:
Om onze service nog persoonlijker te maken, zetten wij met behulp van deze cookies en andere gegevens gepersonaliseerde aanbevelingen en reclame in en maken een interactie met sociale netwerken mogelijk.

De cookies worden door ons en onze reclamepartners ingezet. Dit maakt het ons en onze reclamepartners mogelijk de gebruikers van onze service gepersonaliseerde reclame weer te geven die is gebaseerd op een meer dan een website en apparaten omvattende analyse van jouw gebruikersgedrag. De met behulp van cookies verworven gegevens kunnen door ons en onze partners met gegevens van andere websites worden samengebracht.

Onze partners hebben hun verblijfplaats deels in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer je niet met deze cookies instemt of ze achteraf deactiveert, krijg je alleen nog reclame te zien die voor jou minder relevant kan zijn.

 

Web- en appanalyse

Webanalyse

Wij hebben statistische gegevens over het gebruik van ons online-aanbod nodig om het gebruikersvriendelijker te kunnen vormgeven, reikwijdte metingen te kunnen doen en marktonderzoek te kunnen uitvoeren.

Voor dit doel maken wij gebruik van analyse-tools. De door de tools met behulp van functionele cookies en door evaluatie van de logbestanden vervaardigde gebruikersprofielen worden niet met persoonlijke gegevens samengebracht. De tools gebruiken de IP-adressen van de gebruikers òf helemaal niet òf korten deze direct na het verzamelen af.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens in de regel alleen als opdrachtverwerker conform onze voorschriften en niet voor eigen doeleinden.

Je kunt de vorming van gebruikersprofielen voor analysedoeleinden tegengaan indien je in ons Consent Management Plattform („CMP“) geen toestemming voor het gebruik van functionele cookies geeft of deze herroept. Je vindt in het CMP ook meer informatie over de aanbieders van de gebruikte tools. Je vindt het CMP hier: instellingen gegevensbescherming.

Registratie en evaluatie van gebruikersgedrag voor op belangstelling gebaseerde reclame (ook door derden)

Wij willen onze gebruikers in dit online-aanbod wijzen op hun op belangstelling gebaseerde reclame resp. bijzondere aanbiedingen presenteren („op belangstelling gebaseerde reclame“) en de frequentie van de weergave van bepaalde reclame begrenzen.

De door tools met behulp van marketing cookies vervaardigde gebruikersprofielen worden niet met persoonlijke gegevens samengebracht. De tools verwerken IP-adressen van de gebruikers òf helemaal niet òf korten deze direct na verzameling af.

De aanbieders van de tools geven informatie over de hierboven genoemde doelen eventueel aan derden door.

Je kunt de vorming van gebruikersprofielen voor op belangstelling gebaseerde reclame tegengaan indien je in ons Consent Management Platform („CMP“) geen toestemming voor het gebruik van marketing cookies of deze herroept. Let er alsjeblieft op dat je hiermee niet de reclame uitschakelt. Wanneer je geen marketing cookies toelaat, dan leidt dit enkel daartoe dat geen op jouw gebruikersgedrag en belangstelling gebaseerde reclame getoond kan worden. Je vindt in het CMP ook meer informatie over de aanbieders van de gebruikte tools. Je vindt het CMP hier: instellingen gegevensbescherming

Wij hebben ons vrijwillig gebonden aan de zelfregulering van de Duitse instantie voor gegevensbescherming van online-reclame (DDOW: Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung). De voor ons geldende zelfreguleringscodex (codex voor telemedia-aanbieders – eerste partij) kun je via de volgende link bekijken: http://meine-cookies.org/DDOW/dokumente/DDOW_%20OBA-SR_Kodex_1st.pdf.

Meer informatie over op belangstelling gebaseerde reclame is op het consumentenportaal www.meine-cookies.org verkrijgbaar. Via de volgende link naar dat portaal kun je bovendien de stand van de activering m.b.t. de tools van verschillende aanbieders bekijken en de verzameling resp. evaluatie van jouw gegevens door deze tools herroepen: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Een centrale herroepingsmogelijkheid voor verschillende tools, met name van Amerikaanse aanbieders, is ook via de volgende link bereikbaar: optout.networkadvertising.org

Onze partners en wij zelf gebruiken cookies (kleine tekstbestanden) van de browser om de belangstelling van onze bezoekers te begrijpen en je relevante inhouden en reclame ter beschikbaar te stellen.

 

 

Appanalyse

Wij hebben statistische gegevens over het gebruik van ons online-aanbod nodig om het gebruikersvriendelijker te kunnen vormgeven, reikwijdte metingen te kunnen doen en marktonderzoek te kunnen uitvoeren. Voor dit doel maken wij gebruik van analyse-tools. De door de tools door evaluatie van de logbestanden vervaardigde gebruikersprofielen worden niet met persoonlijke gegevens samengebracht. De aanbieders van de tool verwerken gegevens alleen als opdrachtverwerker conform onze voorschriften en niet voor eigen doeleinden. De tools gebruiken IP-adressen van de gebruikers òf helemaal niet òf korten deze direct na verzameling af. Je vindt bij iedere tool informatie van de desbetreffende aanbieder en hoe je de verzameling en verwerking van gegevens door de tool kunt herroepen.

Reclame identifier (app)

Wij gebruiken zogenaamde reclame identifier (Advertising Identifier, Advertising ID), die door het besturingssysteem van je mobiele eindapparaat beschikbaar worden gesteld voor reclamedoeleinden. Bij apparaten met het Android besturingssysteem is dit de zogenaamde Advertising ID, bij apparaten met het iOS besturingssysteem de Advertising Identifier (IDFA). De reclame identifier zijn – zoals de typische in cookies opgeslagen online-tekens – unieke tekens die echter niet ononderbroken blijven bestaan. De met behulp van deze reclame identifier vervaardigde profielen voor gebruikersgedrag (bv. geklikte reclamebanners, bezochte delen van het online-aanbod, gestelde zoekopdrachten) worden door ons gebruikt om je reclame resp. aanbiedingen te laten zien die op jouw belangstelling zijn toegesneden ("op belangstelling gebaseerde reclame"). De hierboven verzamelde gegevens worden niet met andere gegevens van apparaten verbonden.

Hoe kun je het gebruik van reclame identifier verhinderen resp. beperken?

Je kunt het gebruik van reclame identifier voor reclamedoeleinden in de apparaatinstellingen van jouw mobiele eindapparaat beperken of de reclame identifier verwijderen (bij verwijdering wordt een nieuwe reclame identifier gemaakt die niet meer met de onder de vroegere identifier verzamelde gegevens bij elkaar worden gebracht).

Technische toelichtingen ter deactivatie van gepersonaliseerde reclame:

Besturingssysteem Android:

-> Instellingen -> Google -> Advertenties en daar „Reclame-ID terugzetten“en/of „gepersonaliseerde reclame deactiveren“

Besturingssysteem IOS (Apple):
-> Instellingen -> Gegevensbescherming -> Reclame en daar „Ad-ID terugzetten“ en/o „geen ad tracking“

 

Registratie / aanmelding Stylight Club

Je kunt je voor dit online-aanbod met gebruikersnaam, e-mail en wachtwoord registreren. Verantwoordelijk voor de Stylight Club is de Stylight GmbH, Nymphenburgerstr. 86 80636 München.

Je account kun je altijd via je profiel en de instellingen aldaar verwijderen.

 

Social plugins

Dit online-aanbod gebruikt social plugins („plugins“). De aanbieders en gegevens ter gegevensbescherming vind je onder Cookies & Tracking technologieën en in je instellingen gegevensbescherming.

De verschillende aanbieders van plugins worden hierna onder het begrip „plugin-aanbieders“ samengevat.

Om de bescherming van je gegevens bij het bezoek aan ons online-aanbod te verhogen, zijn de plugins door middel van de zogenaamde „Shariff-oplossing“ in de pagina’s verwerkt. Dit zorgt ervoor dat bij het oproepen van een pagina binnen het online-aanbod nog geen verbinding met de servers van de desbetreffende plugin-aanbieders wordt gemaakt.

Pas wanneer de plugins door jou worden geactiveerd, maakt je internetbrowser een directe verbinding met de servers van de desbetreffende plugin-aanbieders. Hierdoor ontvangt de plugin-aanbieder de informatie dat je internetbrowser de passende pagina van ons online-aanbod heeft opgeroepen, ook wanneer je geen gebruikersaccount bij de aanbieder bezit of toevallig niet ingelogd bent. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden daarbij door je internetbrowser direct aan een server van de desbetreffende plugin-aanbieder doorgegeven en eventueel daar opgeslagen. Deze server kan buiten de EU resp. de EER gevestigd zijn. (bv. in de U.S.A.).

De plugins vertegenwoordigen zelfstandige uitbreidingen van de plugin-aanbieder. Wij hebben geen invloed op de omvang van de door de plugin-aanbieders via de plugins verworven en opgeslagen gegevens.

Wanneer je niet wilt dat de plugin-aanbieders de via dit online-aanbod verworven gegevens ontvangen en eventueel opslaan resp. verder gebruiken, dan moet je de desbetreffende plugins niet gebruiken.

Je kunt het laden van de plugins principieel ook met behulp van add-ons voor je browser compleet verhinderen, zogenaamde script-blockers.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en het verder verwerken en het gebruik van je gegevens door plugin-aanbieders en over je rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je gegevens, vind je in de gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieders.

 

Social sign-in

Registratie/aanmelding via Facebook (Facebook-login)

Wij bieden je de mogelijkheid je via je Facebook account bij ons te registreren resp. aan te melden. Wanneer je hier gebruik van maakt, ontvangen wij voor de registratie resp. aanmelding benodigde gegevens van Facebook (bv. e-mailadres, naam). Facebook Inc. is onder het EU-US-Privacy Shield gecertificeerd en stelt daarom de passende garanties voor de overdracht van de gegevens als bedoeld volgens de AVG ter beschikking.

Wij hebben geen invloed op de omvang van de door Facebook d.m.v. de Facebook-login verzamelde gegevens. Wanneer je niet wilt dat Facebook in samenhang met je gebruik van ons online-aanbod gegevens over jou verzamelt en voor eigen doeleinden gebruikt, dan moet je de Facebook-login niet gebruiken.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en het verder verwerken en het gebruik van je gegevens door Facebook en over je rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je gegevens, vind je in de gegevensbescherming van Facebook.

Registratie/aanmelding via Google

Wij bieden je de mogelijkheid je via je Google account bij ons te registreren resp. aan te melden. Wanneer je hier gebruik van maakt, ontvangen wij voor de registratie resp. aanmelding benodigde gegevens van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) (bv. e-mailadres, naam). Google is onder het EU-US-Privacy Shield gecertificeerd en stelt daarom de passende garanties voor de overdracht van de gegevens als bedoeld volgens de AVG ter beschikking.

Wij hebben geen invloed op de omvang van de door Google d.m.v. de Google-login verzamelde gegevens. Wanneer je niet wilt dat Google in samenhang met je gebruik van ons online-aanbod gegevens over jou verzamelt en voor eigen doeleinden gebruikt, dan moet je de Google-login niet gebruiken

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en het verder verwerken en het gebruik van je gegevens door Google en over je rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je gegevens, vind je in de gegevensbescherming van Google.

 

Pushberichten app

Je ontvangt eventueel zogenaamde pushberichten van ons, ook als je de app net even niet gebruikt. Daarbij kan het om berichten gaan die wij je in het kader van de nakoming van het contract toesturen (bv. aanwijzing vanwege het uitvallen van een dienst door onderhoudswerkzaamheden). Reclameboodschappen ontvang je alleen via pushbericht als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Je kunt je voor het ontvangen van reclameboodschappen via pushberichten aanmelden. Het hiervoor gebruikte aanbod „CleverPush“ wordt door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg („CleverPush“) uitgevoerd. Je ontvangt door deze pushberichten regelmatig informatie over de actualisering van inhouden op ons online-aanbod.

Je kunt deze berichten ook altijd in de instellingen van de app deactiveren. Als alternatief kun je ook via de apparaatinstellingen van je mobiele eindapparaat het ontvangen van gepersonaliseerde reclame tegengaan.

Technische toelichtingen ter deactivatie van gepersonaliseerde reclame:

Besturingssysteem Android:

-> Instellingen -> Google -> Advertenties en daar „Reclame-ID terugzetten“ en/of „gepersonaliseerde reclame deactiveren“

Besturingssysteem IOS (Apple):
-> Instellingen -> Gegevensbescherming -> Reclame en daar „ad-ID terugzetten“ en/of „geen ad tracking“

 

Nieuwsbrief

Wij bieden je de mogelijkheid om zich op onze nieuwsbrief aan te melden om nieuws en actuele informatie te ontvangen.

Voor de aanmelding van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure, wat betekent dat we je de nieuwsbrief alleen per e-mail toesturen als je op een link in onze aanmeldingsmail klikt om te bevestigen dat je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als je bevestigt dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen, bewaren wij je e-mailadres, het tijdstip van registratie en het IP-adres dat voor de registratie is gebruikt, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. De opslag dient uitsluitend om je de nieuwsbrief te kunnen sturen en om je inschrijving te kunnen bewijzen. De rechtsgrondslag voor de voornoemde gegevensverwerking is je toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. AVG.

Als je de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, kun je zich op elk moment eenvoudig afmelden. Dat kan via de link onderaan elke nieuwsbrief of per e-mail: newsletter@stylight.com.

 

Share functies (app)

Je mobiele eindapparaat biedt je de mogelijkheid inhouden uit de app met derden te delen (bv. per e-mail, SMS of via Share-functies van sociale netwerken). Wij hebben geen invloed op de hiermee verbonden verwerking van gegevens bv. door aanbieders van sociale netwerken. Verantwoordelijk hiervoor zijn alleen de desbetreffende derde aanbieders.

 

Rechten van de gebruiker

Hoe kun je je rechten opeisen?

Gebruik voor het opeisen van je rechten alsjeblieft de gegevens in het onderdeel contact. Verzeker je ervan dat voor ons een duidelijke identificatie van jou als persoon mogelijk is. Als alternatief kun je voor correctie van je bij de registratie aangegeven gegevens of voor je reclameherroeping ook de instellingsmogelijkheden in je gebruikersaccount gebruiken.

Je kunt je gebruikersaccount ook zelf verwijderen door als volgt te handelen:

-> Registratie/ Stylight Club -> Mijn profiel -> Account verwijderen -> Bevestiging van accountverwijdering met je wachtwoord

Let er alsjeblieft op dat je gegevens slechts voor een gebruik van het oorspronkelijke doel worden geblokkeerd, voor zover het verwijderen aan wettelijke opslagtermijnen verbonden is.

Je rechten op informatie en correctie

Je kunt verlangen dat wij je bevestigen of we jouw betreffende persoonsgebonden gegevens verwerken en je hebt recht op informatie met betrekking tot je gegevens die door ons zijn verwerkt. Mochten je gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kun je verlangen dat je gegevens gecorrigeerd resp. gecompleteerd worden. Wanneer we je gegevens aan derden doorgeven, informeren we hen over de correctie, als dit wettelijk is voorgeschreven.

Je recht op verwijdering

Je kunt, als de wettelijke voorwaarden beschikbaar zijn, van ons onmiddellijke verwijdering van je persoonlijke gegevens verlangen. Dit is met name het geval als

 • Je persoonlijke gegevens voor de doelen, waarvoor ze werden ingezameld, niet langer nodig zijn;

 • De wettelijke basis voor de verwerking uitsluitend jouw toestemming was en jij die hebt herroepen;

 • Je de verwerking tot reclamedoeleinden hebt herroepen („reclameherroeping”);

 • Je een verwerking op basis van de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang uit persoonlijke overwegingen herroepen hebt en wij niet kunnen bewijzen dat er gerechtvaardigde redenen met een hogere prioriteit voor een verwerking zijn;

 • Je persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerkt werden; of

 • Je persoonlijke gegevens verwijderd moeten worden om aan wettelijke verzoeken tegemoet te komen.

Zodra wij je gegevens aan derden hebben doorgegeven, informeren wij hen over de verwijdering, als dit wettelijk is voorgeschreven.

Let er alsjeblieft op dat je recht op verwijdering aan beperkingen is onderworpen. Wij moeten resp. mogen bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij vanwege wettelijke opslagtermijnen nog verder moeten behouden. Ook gegevens die wij voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken nodig hebben, zijn uitgesloten van je recht op verwijdering.

Je recht op beperking van de verwerking

Je kunt, als de wettelijke voorwaarden beschikbaar zijn, van ons onmiddellijke beperking van de verwerking verlangen. Dit is met name het geval als

 • De juistheid van je persoonlijke gegevens door jou wordt bestreden, en dan zolang tot wij de mogelijkheid hadden de juistheid te verifiëren;

 • De verwerking niet rechtmatig verloopt en je in plaats van de verwijdering (zie hierover de vorige passage) een beperking van het gebruik verlangt;

 • Wij je gegevens niet meer voor de doelen van verwerking nodig hebben, jij deze echter voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken nodig hebt;

 • Je uit persoonlijke overwegingen herroepen hebt en dan zolang, totdat vaststaat of jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer een recht op beperking van de verwerking bestaat, markeren wij de getroffen gegevens, om op die manier veilig te stellen dat deze enkel nog binnen de beperkte grenzen worden verwerkt die voor dergelijke beperkende gegevens gelden (namelijk vooral ter verdediging van rechtsaanspraken of met jouw toestemming).

Je recht op overdracht van gegevens

Je hebt het recht persoonlijke gegevens die je ons hebt gegeven voor de nakoming van het contract of op basis van een toestemming, in een overdraagbaar formaat te ontvangen. Je kunt in dit geval ook verlangen dat wij deze gegevens direct aan een derde doorgeven, zover dit technisch mogelijk is.

Je recht op bezwaar van de toestemming

Voor zover je ons toestemming voor de verwerking van je gegevens hebt verstrekt, kun je deze altijd met toekomstige werking herroepen. De wetmatigheid van de verwerking van je gegevens tot de herroeping blijft hiervan onaangetast.

Je recht op bezwaar tegen direct marketing

Je kunt bovendien altijd tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden bezwaar aantekenen („reclamebezwaar“). Hou er alsjeblieft rekening mee dat het vanwege organisatorische redenen tot een overlapping van je bezwaar en het gebruik van je gegevens in het kader van een reeds lopende campagne kan komen.

Je recht op bezwaar uit persoonlijke overwegingen

Je hebt het recht uit beweegredenen die uit je bijzondere situatie voortkomen, bezwaar tegen de gegevensverwerking van ons aan te tekenen als deze op de wettelijke basis van gerechtvaardigd belang berust. Wij zullen dan de verwerking van je gegevens beëindigen, tenzij wij – volgens de wettelijke bepalingen – noodzakelijk beschermende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw rechten of de verwerking dient het claimen, het uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Je recht tot indiening van klachten bij een inspectiedienst

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt je dan vooral richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit die voor jouw woonplaats resp. provincie verantwoordelijk is of die voor de plaats verantwoordelijk is waar de inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. Als alternatief kun je je ook richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is.

 

Contact

Voor informatie en voorstellen m.b.t het thema gegevensbescherming staan wij resp. onze gegevensbeschermingscoördinator via de e-mail datenschutz@stylight.de of de door ons aangewezen persoon die waakt tegen het misbruik van in een databank opgeslagen informatie via de e-mail epost@datenschutz-agentur.de ter beschikking.

Wanneer je contact met ons zou willen opnemen, dan bereik je ons als volgt:

Stylight - onderdeel van Neckarsee 588. V V GmbH (toekomstig “Inspiration Commerce Group GmbH”)
Mühldorfstraße 8
DE-81671 Munich, Germany