Privacyverklaring (Versie: 18-02-2020)

De volgende privacyverklaring is geldig voor het online aanbod op www.stylight.nl.

Samenvatting - Gegevensbescherming

Bescherming van persoonsgegevens is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is erg belangrijk voor ons. Het is ons belang om uw privacy en uw recht om met de informatie over u om te gaan te respecteren. Hieronder willen wij u informeren over onze gegevensverzameling en ons gebruik van de gegevens, zodat u zich veilig voelt bij het gebruik van ons online aanbod. De wettelijke regels over het omgaan met persoonsgegevens worden strikt door ons opgevolgd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is Stylight GmbH, Nymphenburger Straße 86, 80636 München, Duitsland, info@stylight.com , +49 89 1222 895 - 0, in het navolgende aangeduid als "wij" of "ons".

Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring uitgelegd.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

1.1. Algemeen

Alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres) zijn persoonsgegevens.

Over het algemeen kunt u van ons online aanbod gebruik maken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Het gebruik van bepaalde diensten kan echter vereisen dat u persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld registratie of deelname aan een loterij. Verplichte velden worden in het algemeen dienovereenkomstig aangegeven.

1.2. Doel van de verwerking en rechtsgrond voor de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de vermelde rechtsgronden:

 • Het verstrekken van dit online aanbod en uitvoering van het contract volgens onze gebruiksvoorwaarden (Rechtsgrond: Uitvoering van een contract).
 • Personalisatie van het aanbod (Rechtsgrond: Uitvoering van een contract).
 • Het verzenden van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger via e-mail en het verzenden van een e-mail om de ontvanger eraan te herinneren de nieuwsbriefregistratie te voltooien. (Juridische grondslag: contractuitvoering).
 • Uitvoering van loterijen onder respectievelijke loterijvoorwaarden. (Rechtsgrond: Uitvoering van een contract).
 • Huisreclame en reclame door derden tot de wettelijk toegestane omvang of op basis van toestemming. (Rechtsgrond: legitieme belangen; er is een legitiem belang bij direct marketing zolang marketing plaatsvindt terwijl wordt voldaan aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en eerlijke handel).
 • Als u diensten wilt gebruiken waarvoor eerst een contract moet worden gesloten, vragen wij u om u te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de vorming en uitvoering van het contract (met name het e-mailadres). Verdere gegevens kunnen op vrijwillige basis worden ingevoerd.
 • Preventie en bescherming tegen misbruik (met name botdetectie).

2. Overdracht van gegevens aan derden, dienstverleners

2.1. Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden in het algemeen alleen overgedragen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, als wij of de derde partij legitieme belangen hebben bij het overdragen, of als u ermee heeft ingestemd. Als gegevens worden overgedragen aan derden op basis van legitieme belangen, dan zal dit uitgelegd worden in deze privacyverklaring. Naast of in aanvulling hierop, kunnen gegevens worden overgedragen aan derden voor zover dit op grond van wettelijke bepalingen of een uitvoerbare beslissing door een autoriteit of rechtbank is vereist.

2.2. Overdracht van gegevens aan dienstverleners

We behouden ons het recht voor om dienstverleners te gebruiken bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Dienstverleners krijgen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke taak. Dit betekent dat uw e-mailadres kan worden doorgestuurd naar een dienstverlener, zodat u een nieuwsbrief kunt ontvangen waar u om heeft gevraagd. Dienstverleners kunnen ook worden aangewezen om servercapaciteit te leveren. Dienstverleners zijn over het algemeen betrokken als zogenaamde verwerkers die alleen persoonsgegevens van gebruikers verwerken op basis van onze instructies.

2.3. Overdracht van gegevens naar niet-EER-landen

We geven ook persoonsgegevens door aan derden of verwerkers die zich buiten de EER-landen bevinden. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de overdracht voorafgaand aan de overdracht is onderworpen aan passende waarborgen (bijvoorbeeld door zelfcertificering van de ontvanger voor het EU US Privacy Shield of door het overeenkomen van zogeheten standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Unie met de ontvanger) of dat er door de gebruiker afdoende instemming gegeven is. U kunt een overzicht van ontvangers uit derde landen en een kopie van de passende of geschikte waarborgen ontvangen. Gebruik hiervoor de gegevens in het onderdeel Contact opnemen.

3. Duur van opslag; retentieperioden

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is om ons online aanbod en de daarmee verbonden diensten te leveren of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij voortdurende opslag. In alle andere gevallen verwijderen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die we moeten behouden voor contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld belasting- of handelswetgeving) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen). Op dit moment kunnen contractuele bewaartermijnen ook voortvloeien uit contracten met derden (bijvoorbeeld bedrijven die auteursrechten of IE-rechten bezitten). Gegevens die alleen worden bewaard omdat deze onderhevig zijn aan een bewaartermijn, zijn niet toegankelijk voor verwerking totdat de periode afloopt en vervolgens worden verwijderd.

4. Logbestanden

Elke keer dat u het internet gebruikt, verstuurt uw internetbrowser of eindapparaat automatisch bepaalde informatie die dan door ons wordt opgeslagen in logbestanden.

We slaan logbestanden op om verstoringen vast te stellen, om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te verhelderen) en voor de botdetectie gedurende een periode van 7 tot 30 dagen en verwijderen ze daarna. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het desbetreffende incident definitief is opgelost en kunnen van geval tot geval worden doorgestuurd naar de onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden bevatten met name de volgende gegevens:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het online aanbod;
 • Internetadres van de website van waaruit toegang tot het onlineaanbod is verkregen (zogeheten url van oorsprong of verwijzende URL);
 • Naam van de serviceprovider waarmee toegang tot het online aanbod verkregen is;
 • Naam van geopende bestand of informatie;
 • Datum en tijd en duur van de toegang;
 • Hoeveelheid verzonden gegevens;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bijvoorbeeld voor de Flash Player) of voor het gebruikte eindapparaat;
 • http-statuscode (bijvoorbeeld "verzoek succesvol" of "bestand niet gevonden");
 • ID’s van verzoeken;
 • ID’s van Java-sessies.

Logbestanden worden verder gebruikt voor app-analyse.

5. Cookies

5.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden bij het bezoeken van een internetpagina en worden opgeslagen in de browser van een gebruiker. In het geval dat de respectievelijke internetpagina opnieuw wordt geopend, zendt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zodoende de herkenning van de gebruiker mogelijk. Bepaalde cookies worden automatisch gewist na het einde van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden gedurende een vooraf bepaalde tijd of permanent opgeslagen in de browser van de gebruiker en wissen zichzelf vervolgens (de zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

5.2. Welke bestanden worden opgeslagen in de cookies?

Cookies bevatten over het algemeen geen persoonsgegevens, maar alleen een online-ID.

5.3. Hoe kunt u het gebruik van cookies vermijden of cookies verwijderen?

U kunt de opslag van cookies deactiveren via de instellingen van uw browser en u kunt op enig moment cookies verwijderen die al in uw browser zijn opgeslagen (zie de volgende technische uitleg). Houd er rekening mee dat dit online aanbod mogelijk niet functioneert zonder cookies of dat de functionaliteit mogelijk wordt beperkt.

Houd er verder rekening mee dat weigeren om het maken van gebruiksprofielen toe te staan gedeeltelijk werkt via "opt-out cookies". In het geval dat u alle cookies verwijdert, kan een bezwaar onder bepaalde omstandigheden niet langer worden beschouwd of geldig zijn en moet het opnieuw worden ingesteld.

Technische uitleg om cookies te verwijderen:

Internet Explorer:

support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Mozilla Firefox:

support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome:

support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:

help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

5.4. Welke cookies gebruiken wij?

5.4.1. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een dienst

Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk, zodat we ons online aanbod veilig kunnen hosten. Deze categorie bevat o.a.

 • Cookies die dienen om onze gebruikers te identificeren of te authenticeren;
 • Cookies die bepaalde gegevens van gebruiker tijdelijk opslaan
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan

5.4.2. Analytische Cookies

We gebruiken analytische cookies om het gebruiksgedrag van onze gebruikers vast te leggen en statistisch te evalueren (bijv. aangeklikte advertenties, bezochte subpagina's, gevraagde zoekopdrachten).

5.4.3. Advertentiecookies van derden

We staan ook andere bedrijven toe om gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van advertentiecookies. Dit stelt ons en derden in staat om gebruikers van ons online-aanbod op interesse gebaseerde advertenties te tonen, op basis van een analyse van hun gebruiksgedrag (zoals aangeklikte banneradvertenties, bezochte subpagina's, zoekopdrachten) als geheel en niet beperkt tot ons online-aanbod.

5.4.4. Sociale plug-in voor derden om cookies te delen in combinatie met sociale plug-ins

Het integreren van sociale plug-ins geeft over het algemeen de aanbieders van de plug-ins de mogelijkheid om cookies op te slaan.

6. Webanalyse

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om ze gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Voor dit doel gebruiken we de webanalysetools die in dit gedeelte worden beschreven. De gebruiksprofielen die door deze hulpprogramma’s worden gemaakt met behulp van analysecookies of door logbestanden te evalueren, worden niet gecombineerd met persoonsgegevens.

De aanbieders van de hulpprogramma’s (leveranciers) verwerken gegevens alleen als verwerkers volgens onze instructies, en niet voor hun eigen doeleinden. Deze hulpprogramma’s gebruiken ofwel helemaal geen IP-adressen van gebruikers of korten ze meteen na het verkrijgen in. U vindt informatie over de leverancier van elk hulpprogramma en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens dat met het hulpprogramma is gedaan. Houd er rekening mee dat met betrekking tot hulpprogramma’s die gebruikmaken van opt-out cookies, de opt-outfunctie gerelateerd is aan een apparaat of browser en dus geldig is voor het eindapparaat of de browser die op dit moment wordt gebruikt. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u zich op elk apparaat en in elke gebruikte browser afmelden. Bovendien kunt u over het algemeen het maken van gebruiksprofielen vermijden door het cookiegebruik in het algemeen te deactiveren.

6.1. Google Analytics

Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics met de extra functie die Google biedt voor het anonimiseren van IP-adressen: Google verkort in de meeste gevallen IP's binnen de EU en doet dit alleen in uitzonderlijke gevallen in de Verenigde Staten, terwijl altijd alleen ingekorte IP's worden bewaard.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door de volgende link te gebruiken om een browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.2. SZM Reach Measurement (INFOnline)

SZM Reach Measurement wordt aangeboden door INFOnline GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn, Duitsland.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door op de volgende link te klikken om een opt-out cookie te downloaden en op te slaan: optout.ioam.de/.

We zijn lid van de geregistreerde Advertising Media Circulation Determination Information Association (“IVW”) en nemen deel aan het “internet facts” onderzoek dat uitgevoerd wordt door het geregistreerde Online Research Consortium ("AGOF"). Om deze reden worden de gebruiksstatistieken die met SZM Reach Measurement zijn gecreëerd maandelijks gepubliceerd door AGOF en het Consortium on Media Analysis ("ag.ma"), evenals door IVW en kunnen ze online bij deze organisaties worden bekeken.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

Houd er rekening mee dat de links in dit gedeelte online beschikbaar zijn in het Duits. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

6.3. TrackJS

TrackJS wordt aangeboden door TrackJS LLC, 215 Pine Street West, Stillwater, MN 55082, Verenigde Staten. De instelling "Ignore IP" is voor ons account geactiveerd zodat TrackJS geen persoonsgegevens verwerkt.

6.4. New Relic

New Relic wordt aangeboden door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. New Relic verwerkt geen persoonsgegevens.

6.5. Weerdata

We gebruiken IPstack en Weather API om lokale weerdata te verzamelen. IPstack wordt aangeboden door apilayer GmbH, Hörlgasse 12/4, 1090 Wenen, Oostenrijk. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier. Weather API wordt aangeboden door Zoomash Ltd, Advantage Business Center, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, UK. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door Stylight's gebruikersreferenties op te volgen.

7. Registreren en evalueren van gebruiksgedrag voor op interesses gebaseerde advertenties (ook voor derden)

We willen aan onze gebruikers advertenties aanbieden die zijn afgestemd op hun interesses of speciale aanbiedingen ("op interesses gebaseerde advertenties") en willen de zichtbaarheid van bepaalde advertenties beperken - de frequentie waarmee ze bepaalde advertenties zien beperken. Voor dit doel gebruiken we de volgende hulpprogramma’s.

De gebruiksprofielen die door de hulpprogramma’s worden gemaakt met behulp van advertentiecookies of cookies van derden, zogenaamde webbakens (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of telpixels worden genoemd), advertentie-ID's of vergelijkbare technologieën. Gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens.

De hulpprogramma's worden door de providers gebruikt om onze gebruikers in ons online aanbod, en in het aanbod van derden, op interesses gebaseerde advertenties tonen en om de frequentie te bepalen waarmee gebruikers bepaalde advertenties zien. Met betrekking tot de verwerking van gegevens in verband met de hulpprogramma’s, dienen de leveranciers als verwerkingsverantwoordelijke zolang we niet anders hebben aangegeven. De leveranciers van de hulpprogramma's verstrekken informatie, voor de eerder genoemde doeleinden, aan derden, indien nodig.

Deze hulpprogramma’s gebruiken ofwel helemaal geen IP-adressen van gebruikers of korten ze meteen na het verkrijgen in.

U vindt voor elk hulpprogramma informatie over de leverancier van het hulpprogramma en informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverzameling die door dit hulpprogramma wordt uitgevoerd.

Houd er rekening mee dat met betrekking tot hulpprogramma’s die gebruikmaken van opt-out cookies, de opt-outfunctie gerelateerd is aan een apparaat of browser en dus geldig is voor het eindapparaat of de browser die op dit moment wordt gebruikt. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u zich op elk apparaat en in elke gebruikte browser afmelden.

Bovendien kunt u over het algemeen het maken van gebruiksprofielen vermijden door het cookiegebruik in het algemeen te deactiveren.

Meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties is te vinden op de consumentenportal www.meine-cookies.org. Via de volgende link naar de portal kunt u ook de activeringsstatus bekijken van bepaalde hulpprogramma's van verschillende providers en bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door deze hulpprogramma's: www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Houd er rekening mee dat de links in dit gedeelte online beschikbaar zijn in het Duits. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Een belangrijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde hulpprogramma’s, met name die uitgegeven worden door in de VS gevestigde providers, is te vinden op de volgende link: optout.networkadvertising.org/#/

7.1. The ADEX

The ADEX wordt aangeboden door The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlijn, Duitsland. Deze leverancier verwerkt gegevens alleen als een verwerker die onze richtlijnen volgt en niet voor zijn eigen doeleinden. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens via dit hulpprogramma door de opt-out cookie die via deze link beschikbaar is te downloaden en op te slaan.

7.2. Google AdSense

Google AdSense wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door Google's gebruikersreferenties op te volgen.

7.3. Google Doubleclick

Google Doubleclick wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door Google's gebruikersreferenties op te volgen.

7.4. Criteo Dynamic Retargeting

Criteo wordt aangeboden door Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door Criteo’s instructies op te volgen.

7.5. Efficient Frontier (Adobe)

Efficient Frontier (Adobe) wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland LTD, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door Adobe’s instructies op te volgen.

7.6. RTB House

RTB House wordt aangeboden door RTB House S.A., 61/101 Złota Str., Warsaw (00-819), Polen. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door RTB House’s instructies op te volgen.

7.7. Affilinet

Affilinet wordt aangeboden door affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken en de selectie van het volgen ongedaan te maken: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7.8. Facebook

Facebook wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken en de selectie van het volgen ongedaan te maken: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7.9. Google Conversions (AdWords)

Google Conversations wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om een opt-out cookie te downloaden en op te slaan: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.10. Google Remarketing

Google Remarketing wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.11. Next Performance

Next Performance wordt aangeboden door Nextperformance SAS, 25 Rue Choiseul, 75002 Paris, Frankrijk. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door Next Performance’s instructies op te volgen.

7.12. Taboola

Taboola wordt aangeboden door Taboola Inc. 1115 Broadway, 7th fl., New York, NY, 10010, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken en de selectie van het volgen ongedaan te maken: www.taboola.com/privacy-policy#optout

7.13. United Internet

United Internet wordt aangeboden door United Internet AG, Eigendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken en de selectie van het volgen ongedaan te maken: www.united-internet-media.de/en/services/opt-inopt-out/confirmopt-out/

7.14. Google Doubleclick Floodlight Counter

Google Doubleclick Floodlight Counter wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.15. nugg.ad

Nugg.ad wordt aangeboden door nugg.ad GmbH, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.nugg.ad/en/privacy/general-information-greece.html .

7.16. OpenX

OpenX wordt aangeboden door OpenX Software Ltd 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA . Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: http://u.openx.net/privacy/edaa/optout

7.17. Adition

Adition wordt aangeboden door ADITION technologies AG, Landsberger Str. 155, 80687 München, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.adition.com/datenschutz-opted-out/

7.18. theTradeDesk

theTradeDesk wordt aangeboden door TradeDesk 42 N Chestnut St, Ventura, CA 93001, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.adsrvr.org/

7.19. Yahoo ad exchange

Yahoo ad exchange wordt aangeboden door Oath 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html

7.20. AddThis

AddThis wordt aangeboden door AddThis 1900 Oracle Way, Reston, VA 20190, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://datacloudoptout.oracle.com/https://datacloudoptout.oracle.com/

7.21. Rubicon Project

Rubicon Project wordt aangeboden door Rubicon 12181 Bluff Creek Drive, Playa Vista, CA 90094, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

7.22. Outbrain

Outbrain wordt aangeboden door Outbrain Inc. 39 W 13th St, New York, NY 10011, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

7.23. Advertising.com

Advertising.com wordt aangeboden door Advertising.com 2400 Boston St STE 300, Baltimore, MD 21224, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html

7.24. Index Exchange

Index Exchange wordt aangeboden door Index Exchange Inc. 20 W 22nd St, New York, NY 10010, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

7.25. AppNexus

AppNexus wordt aangeboden door AppNexus 28 W 23rd Street New York, New York, 10010 USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices

7.26. LiveRamp

LiveRamp wordt aangeboden door LiveRamp Inc. 225 Bush Street, 17th floor, San Francisco, CA 94104 USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://liveramp.com/opt_out/

7.27. AdScale

AdScale wordt aangeboden door Ströer SE & Co. KGaA Ströer-Allee 1, 50999 Keulen, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.stroeerdigitalpublishing.de/index.html%3Fp=2614.html

7.28. PubMatic

PubMatic wordt aangeboden door PubMatic Inc., 305 Main Street, First Floor, Redwood City, CA 9406, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

7.29. SmartAdServer

SmartAdServer wordt aangeboden door SmartAdServer GmbH, Mehringdamm 33, 10961 Berlijn, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

7.30. AdForm

AdForm wordt aangeboden door AdForm GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

7.31. YieldLab

YieldLab wordt aangeboden door YieldLab AG, Colonnaden 41, 20354 Hamburg, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.yieldlab.de/elements/privacy/

7.32. Improve Digital

Improve Digital wordt aangeboden door Imprive Digital GmbH, Nußbaumstrasse 10, 80336 München, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://www.improvedigital.com/opt-out-page/

7.33. TripleLift

TripleLift wordt aangeboden door TripleLift, 400 Lafayette St 5th Floor, New York, NY 10003, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://triplelift.com/privacy/

7.34. Media.net

Media.net wordt aangeboden door Media.net Advertising Ltd., 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, United Arab Emirates. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

7.35. Bidswitch

Bidswitch wordt aangeboden door Bidswitch GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6304 Zug, Schweiz. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: http://x.bidswitch.net/opt-out

7.36. smartclip

smartclip wordt aangeboden door smartclip Holding AG, Kleiner Burstah 12 / Nikolaikontor, 20457 Hamburg, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://privacy-portal.smartclip.net/en/opt-out

7.37. twiago

twiago wordt aangeboden door twiago, Gustav-Heinemann-Ufer 2´72b, 50968 Keulen, Duitsland. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=1

7.38. Yahoo Analytics

Yahoo Analytics wordt aangeboden door Oath 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door dit hulpprogramma door op de volgende link te klikken om het opt-out cookie te downloaden en op te slaan: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF28D4dJ1ZE1k20mZ0ex_QUNKeH86Qp3EGwnIL-U8XpP22rCg2I1oFTrdoSNUvUi4NafoQ023Rfrjo1HmPJ_hvTjTpbR3nywSNFOkyWOL3NF8GBl8Y3KO1A2oNETl67PLRdD645T0GL6yTl_GU4iohyod37SUPjU3bhgkGSiJFeB

8. Pushmeldingen

8.1. Braze (voorheen Appboy)

Braze wordt aangeboden door Braze Inc., 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA. Meer informatie over dit hulpprogramma vindt u hier.

Voordat we de pushberichten versturen hebben we uw instemming verkregen. Het is ook mogelijk om achteraf bezwaar te maken tegen het versturen van internet-pushberichten. Een uitleg vindt u hier.

9. Sociale plug-ins

Dit online aanbod gebruikt sociale plug-ins ("plug-ins") van de volgende providers:

9.1. Facebook

Facebook wordt beheerd op www.facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.de van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, ("Facebook"). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijning vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins; U kunt informatie over gegevensbescherming op Facebook hier vinden: www.facebook.com/policy.php.

9.2. Twitter

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Een overzicht van de plug-ins van Twitter en hun verschijning vindt u hier: dev.twitter.com/web/overview; u kunt informatie over gegevensbescherming op Twitter hier vinden: twitter.com/privacy

9.3. Pinterest

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Een overzicht van de plug-ins van Pinterest en hun verschijning vindt u hier: developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; u kunt informatie over gegevensbescherming op Pinterest hier vinden: about.pinterest.com/en/privacy-policy.

9.4. WhatsApp

WhatsApp wordt beheerd door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“WhatsApp”). Informatie over gegevensbescherming op WhatsApp vindt u hier: www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-how-we-use-information.

9.5. Sociale Plug-ins met 2-Klik-Oplossing

De verschillende aanbieders van plug-ins worden in het volgende samengevat als "Plug-in-providers".

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van ons online aanbod te verbeteren, zijn de plug-ins op de site geïntegreerd via de zogenaamde "Shariff-oplossing". Dit betekent dat wanneer een pagina van dit online aanbod wordt geopend, er nog geen verbinding met de servers van de betreffende plug-in-provider tot stand is gebracht.

Alleen wanneer de plug-ins door u worden geactiveerd, maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van de respectieve plug in-provider. Dit geeft de plug-in-provider de informatie dat uw internetbrowser toegang heeft gehad tot de overeenkomende pagina van ons online aanbod, zelfs als u geen gebruikersaccount bij de provider hebt of momenteel niet bent ingelogd. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden rechtstreeks vanuit uw internetbrowser naar een server van de betreffende plug-in-provider verzonden en mogelijk daar opgeslagen. Deze server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de VS).

De plug-ins vertegenwoordigen onafhankelijke uitbreidingen van de plug-in-providers. Wij hebben dus geen invloed op de reikwijdte van gegevens die door de plug-in-provider zijn verzameld en opgeslagen via de plug-in.

Als u niet wilt dat de plug-in-providers gegevens ontvangen, opslaan en gebruiken die via dit online aanbod zijn verzameld, moet u de respectieve plug-ins niet gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de plug-ins worden geladen met browser-add-ons (zogenoemde scriptblokkers).

Lees meer over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals over de verwerking en het gebruik van uw gegevens door plug-in-providers en over uw rechten en mogelijkheden om instellingen te wijzigen om uw gegevens te beschermen in de privacyverklaringen van de respectieve providers.

10. Social Sign In (Inloggen via Sociale Netwerken)

10.1. Registratie/Login via Facebook

Wij bieden u de mogelijkheid om u te registreren of in te loggen via uw Facebook account. Als u dit doet, ontvangen we de gegevens die nodig zijn voor registratie of aanmelding (bijvoorbeeld e-mailadres, naam) van Facebook.

We kunnen de reikwijdte van de door Facebook verzamelde gegevens via Facebook Login niet beïnvloeden. Als u niet wilt dat Facebook gegevens verzamelt in verband met uw gebruik van ons online aanbod om het voor zijn eigen doeleinden te gebruiken, moet u Facebook Login niet gebruiken.

Lees meer over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals over de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden om instellingen te wijzigen om uw gegevens te beschermen in de privacyverklaring van Facebook: www.facebook.com/policy.php.

10.2. Inloggen via Google+

Wij bieden u de mogelijkheid om u te registreren of in te loggen via uw Google+ account. Als u dit doet, ontvangen we de gegevens die nodig zijn voor registratie of aanmelding (bijvoorbeeld e-mailadres, naam) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") (bijvoorbeeld e-mailadres, naam).

We kunnen de reikwijdte van de door Google+ verzamelde gegevens via Google+ Login niet beïnvloeden. Als u niet wilt dat Google gegevens verzamelt in verband met uw gebruik van ons online aanbod om het voor zijn eigen doeleinden te gebruiken, moet u Google+ Login niet gebruiken.

Lees meer over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals over de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Google en over uw rechten en mogelijkheden om instellingen te wijzigen om uw gegevens te beschermen in de privacyverklaring van Google:www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

11. Nieuwsbrief met registratie; Recht van intrekken

We geven u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een nieuwsbrief. U kunt uw respectieve instemming op elk moment intrekken. Gebruik hiervoor de afmeldingslink aan het einde van elke nieuwsbrief of neem contact met ons op via de informatie in het gedeelte Contact.

12. Gebruikersrechten (Rechten van de betrokkene)

U hebt het recht om informatie te ontvangen, evenals - onder bepaalde voorwaarden - de rechten op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en - vanaf 25 mei 2018 op - het recht op gegevensoverdracht.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ("advertentie-bezwaar"). Houd er rekening mee dat er, vanwege logistieke redenen, een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die al wordt uitgevoerd.

In het geval dat u advertenties ontvangt via push notificaties, kunt u ook de optie uitschrijving in de instellingen van uw mobiele apparaat gebruiken om bezwaar te maken tegen reclame (zie onderdeel Technische opmerkingen)

Bezwaar tegen gegevensverwerking voortvloeiend uit de wettelijke basis "gerechtvaardigd belang":
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voortvloeiend uit de wettelijke basis van gerechtvaardigd belang. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten.

Als u instemt met de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming altijd intrekken. De rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking blijft onaangetast.

U kunt ook de instellingen in uw gebruikersaccount gebruiken om de gegevens die bij uw registratie zijn vermeld te corrigeren, of om uw bezwaar tegen direct marketing kenbaar te maken.

U kunt uw gebruikersaccount ook zelf verwijderen door op de knop "Account verwijderen" in de login-menubalk te klikken.

Houd er rekening mee dat uw gegevens in eerste instantie alleen ontoegankelijk voor verwerking gemaakt worden als verplichte bewaartermijnen ons niet in staat stellen de gegevens onmiddellijk te verwijderen.

13. Recht om te klagen bij de regelgevende instantie

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit, die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of uw land, of de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Duitsland
poststelle@lda.bayern.de

14. Contact

Wij en onze functionaris voor gegevensbescherming zijn beschikbaar voor uw vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming via e-mailadres info@stylight.com.

Mocht u contact met ons willen opnemen, dan kunt u ons als volgt bereiken:

Stylight GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München, Duitsland
Tel.: +49 89 1222 895 - 0
Fax: +49 89 1222 895 - 48
info@stylight.com

Aanvulling Privacyverklaring - App (Versie: 15-05-2018)

De volgende privacyverklaring is een aanvulling van de privacyverklaring voor het online aanbod op www.stylight.nl voor het gebruik van mobiele applicaties [Stylight] (“App” of “Online aanbod”).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is Stylight GmbH, Nymphenburger Straße 86, 80636 München, Duitsland, info@stylight.com , +49 89 1222 895 - 0, in het navolgende aangeduid als[“PROVIDER” of “wij” or “ons”].

Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring uitgelegd.

1. Pushmeldingen

U kunt pushmeldingen van ons ontvangen, ook als u de app momenteel niet gebruikt. Dergelijke berichten kunnen berichten zijn die we u toezenden binnen het kader van de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld in geval van opschorting van dienstverlening voor onderhoudsdoeleinden), maar ook reclame-informatie. U ontvangt alleen reclame-informatie als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

U kunt op elk gewenst moment de meldingen in de instellingen van de app deactiveren. Daarnaast kunt u de ontvangst van gepersonaliseerde advertenties voorkomen in de systeeminstellingen van uw mobiele apparaat.

Technische uitleg voor het deactiveren van gepersonaliseerde advertenties:

Android-besturingssysteem:

-> instellingen -> Google -> weergave en "reset advertentie-ID" en/of "deactiveren aangepaste advertenties"

IOS-besturingssysteem (Apple):

-> instelling -> gegevensprivacy -> adverteren: "reset Ad-ID" en/of "geen advertentietracering"

2. Gegevensverwerking door app-stores

Voordat u deze app kunt installeren, moet u wellicht een gebruikersovereenkomst sluiten met de betreffende provider (bijvoorbeeld Google, Apple) van de app-store die uw toegang tot die portal regelt (bijvoorbeeld Google Play, Apple Store). De app-store-provider zal in deze context gegevens verzamelen en verwerken in verband met het gebruik van de app-store, zoals de gebruikersnaam, het e-mailadres en de individuele identiteit van mobiele apparatuur. Wij zijn geen partij bij de gebruikersovereenkomst met de app store-provider en hebben geen invloed op de gegevensverwerking. In dit opzicht is de privacyverklaring van de betreffende aanbieder van toepassing.

3. App-analyse

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om ze gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om bereikmetingen en marktonderzoek uit te kunnen voeren. Voor dit doel gebruiken we de analysetools die in dit onderdeel worden beschreven. De gebruiksprofielen die door deze hulpprogramma’s worden gemaakt door logbestanden te evalueren, worden niet gecombineerd met persoonsgegevens. De aanbieders van de hulpprogramma’s (leveranciers) verwerken gegevens alleen als verwerkers volgens onze instructies, en niet voor hun eigen doeleinden. Deze hulpprogramma’s gebruiken ofwel helemaal geen IP-adressen van gebruikers of korten ze meteen na het verkrijgen in. U vindt informatie over de leverancier van elk hulpprogramma en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens dat met het hulpprogramma is gedaan.

3.1. Adjust

Adjust wordt aangeboden door adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland.

3.2. Braze

Braze wordt aangeboden door Braze Inc., 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA.

3.3. Sentry

Sentry wordt aangeboden door Functional Software Inc. 132 Hawthorne St, San Francisco, CA 94107, USA.

4. Advertentie-identificatie, Advertentie-ID

We gebruiken de zogenaamde 'Advertentie-identificatie' die door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat worden verstrekt voor reclamedoeleinden. In apparaten met het Android-besturingssysteem is dat het advertentie-ID, op apparaten die het iOS-besturingssysteem gebruiken, is dit de advertentie-identificatie (IDFA). De advertentie-identificatie – zoals de online identificatie die meestal in cookies wordt opgeslagen – vormt unieke identificaties die echter niet permanent worden bewaard. De gebruiksprofielen die met deze advertentie-identificaties zijn gegenereerd (bijvoorbeeld advertentiebanners waarop is geklikt, zoekopdrachten) worden gebruikt om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesse (op interesses gebaseerde advertenties). De gegevens die voor dit doel worden verzameld, zijn niet gekoppeld aan andere informatie over uw apparaat.

5. Hoe kunt u het gebruik van Advertentie-identificatie voorkomen of beperken?

U kunt het gebruik van advertentie-identificatie voor advertentiedoeleinden beperken in de instellingen van uw mobiele apparaat of de advertentie-identificatie verwijderen (wanneer u deze verwijdert, wordt een nieuwe advertentie-identificatie gegenereerd die niet is gekoppeld aan de gegevens die door de vorige identificatie zijn verzameld).

Technische uitleg voor het deactiveren van gepersonaliseerde advertenties:

Android-besturingssysteem:

-> instellingen -> Google -> weergave en "reset advertentie-ID" en/of "deactiveren aangepaste advertenties"

IOS-besturingssysteem (Apple):

-> instelling -> gegevensprivacy -> adverteren: "reset Ad-ID" en/of "geen advertentietracering"

6. Deel-functies

Op uw mobiele apparaat kunt u inhoud van de app delen met derden (bijvoorbeeld via e-mail, sms of via de deel-functionaliteiten van sociale media). We hebben geen invloed op de bijbehorende verwerking van gegevens, bijvoorbeeld door sociale netwerkproviders. De respectieve externe providers zijn in dit opzicht als enige verantwoordelijk.

7. Gegevensverwijdering

U kunt gegevens die we hebben verzameld in verband met deze app verwijderen door de app eenvoudigweg van uw mobiele apparaat te verwijderen. Let op dat uw gegevens in eerste instantie alleen ontoegankelijk voor verwerking gemaakt worden in het geval dat verwijdering niet toegestaan is vanwege bewaartermijnen.