Dataskydd

Version: 31.08.2020
Skyddet av personuppgifter är en fråga om förtroende och ditt förtroende är oerhört viktigt för oss. Naturligtvis ligger det därför i vårt intresse att respektera din integritet och din rätt till den hantering du önskar av uppgifter om dig och din person. Nedan vill vi informera dig om vårt dataskydd och cookies så att även du känner dig säker när du använder vårt online-erbjudande. Vi följer strikt de lagliga bestämmelserna för hantering av personuppgifter.

Följande dataskyddsbestämmelser gäller för online-erbjudandet på stylight.de (”online-erbjudande” eller ”tjänst(er)”) och användningen av Stylight-mobilappen (”app” eller ”online-erbjudande”).

Ansvarigt organ

Stylight är en del av Inspiration Commerce Group GmbH. Ansvarig i enlighet med dataskyddslagstiftningen är Inspiration Commerce Group GmbH, Mühldorfstraße 8, 81671 München, hädanefter ”Stylight” eller ”vi” eller ”oss”. Undantag beskrivs i denna dataskyddsbestämmelser.

 

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies med framtida verkan. Ändra bara ditt val i dataskyddsinställningarna.

 

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress). När vi​behandlar personuppgifter betyder det att vi t.ex. samlar in, sparar, använder, överför dem till andra eller raderar dem.

I princip kan du använda vårt online-erbjudande utan att lämna ut personuppgifter. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva att personuppgifter lämnas ut, t.ex. för att registrera sig eller delta i en tävling. Obligatoriska uppgifter markeras alltid med *. Om du inte vill lämna ut de uppgifter som är obligatoriska kan du tyvärr inte att använda motsvarande tjänster.

Behandlingsändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och på grundval av nämnda rättsliga grunder. I händelse av att databehandlingen baseras på den rättsliga grunden ”legitimt intresse” kommer vi också att förklara vårt legitima intresse som ligger bakom behandlingen:


Behandlingsändamål


Verarbeitungszwecke

Rättslig grund för behandlingen och framläggningen av legitimt intresse, i den mån som det är relevant

Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant

Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant

Tillhandahållande av detta online-erbjudande i enlighet med våra användningsvillkor/allmänna försäljningsvillkors

Bereitstellung dieses Online-Angebots gemäß unseren Nutzungsbedingungen/ AGB

Bereitstellung dieses Online-Angebots gemäß unseren Nutzungsbedingungen/ AGB

Avtalets uppfyllelse

Vertragserfüllung

Personalisering av erbjudandet

Personalisierung des Angebots

Personalisierung des Angebots

Intresseavvägning; Vi har ett legitimt intresse av att anpassa online-erbjudandet till dina preferenser i den omfattning som beskrivs för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga användarupplevelsen.

Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse, das Online-Angebot im beschriebenen Umfang an Ihre Präferenzen anzupassen um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis bieten zu können

Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse, das Online-Angebot im beschriebenen Umfang an Ihre Präferenzen anzupassen um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis bieten zu können

Analys av erbjudandet för att bestämma användarbeteende inklusive marknadsundersökning och räckviddsmätning (”webbanalys”).

Analyse des Angebots zur Ermittlung von Nutzungsverhalten einschließlich Marktforschung und Reichweitenmessung („Web-Analyse“).

Analyse des Angebots zur Ermittlung von Nutzungsverhalten einschließlich Marktforschung und Reichweitenmessung („Web-Analyse“).

Intresseavvägning; Vi har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet i vårt online-erbjudande för att kontinuerligt förbättra det eller anpassa det till våra användares intressen.

Registrering och utvärdering av användarbeteenden för intressebaserad reklam (även från tredje part).

Erfassung und Auswertung von Nutzungs-verhalten für interessenbasierte Werbung (auch durch Dritte)

Erfassung und Auswertung von Nutzungs-verhalten für interessenbasierte Werbung (auch durch Dritte)

Intresseavvägning; Vi och andra annonsörer har ett legitimt intresse av att visa intressebaserad reklam och erbjuda våra användare reklam som är skräddarsydd efter deras personliga intressen.

Reklam från oss eller från tredje part i den utsträckning som tillåts enligt lag eller baserad på samtycke

Eigen- und Fremdwerbung im gesetzlich zulässigen Umfang bzw. einwilligungsbasiert

Eigen- und Fremdwerbung im gesetzlich zulässigen Umfang bzw. einwilligungsbasiert

Samtycke eller intresseavvägning; Vi har ett legitimt intresse av direktmarknadsföring så länge den görs i enlighet med dataskydds- och konkurrenslagstiftningskrav.

Einwilligung oder Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse an Direktmarketing, solange dies im Einklang mit datenschutz- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben erfolgt.

Genomförande av tävlingar i enlighet med respektive tävlingsvillkor.

Durchführung von Gewinnspielen gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen.

Durchführung von Gewinnspielen gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen.

Avtalets uppfyllelse

Utskick av nyhetsbrev via e-post om dina egna erbjudanden utan registrering.

Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung.

Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung.

Intresseavvägning; Vi har ett legitimt intresse av direktmarknadsföring så länge som denna direktreklam inte kräver samtycke enligt tyska konkurrenslagstiftningskrav.

Integration av sociala plugins och sociala delningsfunktioner.

Einbindung von Social Plugins und Social Share-Funktionen.

Einbindung von Social Plugins und Social Share-Funktionen.

Intresseavvägning; Vi har ett legitimt intresse av att på begäran av våra användare dela deras information med det aktuella sociala nätverket om de har aktiverat ett socialt plugin.

Tillhandahållande av inloggning via sociala nätverk (Social Sign In).

Bereitstellung eines Logins über soziale Netzwerke (Social Sign In).

Bereitstellung eines Logins über soziale Netzwerke (Social Sign In).

Avtalets uppfyllelse

Bestämning av störningar och garanti för systemsäkerhet inklusive upptäckt och spårning av obehöriga åtkomster och åtkomstförsök till våra webbservrar.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Uppfyllelse av våra juridiska skyldigheter att följa datasäkerhet samt avvägning av legitimt intresse; Vi har ett legitimt intresse av att eliminera störningar, säkerställa systemsäkerhet och att upptäcka och spåra obehöriga åtkomstförsök och åtkomster.

Överensstämmelse med lagstadgade krav på lagring och andra juridiska skyldigheter (t.ex. i samband med revisioner).

Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen).

Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen).

Uppfyllelse av våra juridiska skyldigheter, särskilt när det gäller lagring av viss information och i samband med revisioner

Skyddande och försvar av våra rättigheter

Wahrung und Verteidigung unserer Rechte 

Wahrung und Verteidigung unserer Rechte 

Intresseavvägning; Vi har ett legitimt intresse av att hävda och försvara våra rättigheter.

På begäran kan du få ytterligare information från oss om hur vi avväger intressen inom ramen för den rättsliga grunden ”legitimt intresse”. Använd bara informationen i avsnittet Kontakt.

Observera din rätt till invändningar mot behandling av uppgifter i syfte att direktmarknadsföra eller av personliga skäl (se avsnittet Användarrättigheter).

Registrering

Om du vill använda tjänster som kräver att ett avtal ingås ber vi dig att registrera dig. Som en del av registreringsprocessen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att motivera och uppfylla avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, eventuellt information om önskad betalningsmetod eller kontoinnehavare) samt andra frivilliga uppgifter. Obligatoriska uppgifter markerar vi med en *.

Överföring av uppgifter till tredje part

Dina personuppgifter överförs av oss till tredje part endast om detta krävs för att uppfylla avtalet, vi eller tredje part har ett legitimt intresse av överföring, du har gett ditt samtycke till detta eller detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I synnerhet kan vi sedan lämna ut personuppgifter till en tredje part

 • om vi i enskilda fall är skyldiga att göra det på grund av rättsliga krav eller ett verkställbart myndighetsbeslut eller domstolsföreläggande,

 • i samband med rättsliga tvister (mot domstolar eller våra advokater) eller revisioner (mot revisorer),

 • i samband med eventuella brottsliga handlingar mot ansvariga utredningsmyndigheter,

 • vid en försäljning av verksamheten (gentemot köparen).

Därutöver överför vi personuppgifter till leverantörer av verktyg för att visa ”intressebaserad reklam” samt i enskilda fall till leverantörer av analysverktyg. Mer information om dessa leverantörer hittar du på vår Consent Management Platform (”CMP”). Den hittar du här: Dataskyddsinställningar.

Om uppgifter kan överföras regelbundet till andra tredje parter förklaras detta i dessa dataskyddsbestämmelser. Vid en överföring baserad på samtycke kan förklaringen också göras när samtycket erhålls.

Överföring av data till tjänsteleverantörer

Vi förbehåller oss rätten att anlita tjänsteleverantörer för insamling eller behandling av data. Tjänsteleverantörer får endast de personuppgifter av oss som de behöver för sin konkreta uppgift. Exempelvis kan din e-postadress vidarebefordras till en tjänsteleverantör så att den kan skicka ett beställt nyhetsbrev till dig. Tjänsteleverantörer kan också anlitas för att göra serverkapacitet tillgänglig. Tjänsteleverantörer anlitas i regel som så kallade registerförare som endast får behandla personuppgifterna från dem som använder detta online-erbjudande enligt våra instruktioner.

Mer information om dessa leverantörer hittar du på vår Consent Management Platform (”CMP”). Den hittar du här: Dataskyddsinställningar

Överföring av data till icke-EES-länder

Vi överlämnar också personuppgifter till tredje part eller registerförare som är baserade i icke-EES-länder. I detta fall säkerställer vi före överlämning antingen att mottagaren har en adekvat dataskyddsnivå (t.ex. på grund av ett beslut om en adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för respektive land i enlighet med artikel 45 i GDPR, genom en självcertifiering av mottagaren för EU US Privacy Shield i kombination med motsvarande beslut om en adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 i GDPR eller avtalet med så kallade EU-standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen med mottagaren i enlighet med artikel 46 i GDPR) eller ett uttryckligt samtycke från våra användare finns.

Dessa är tredje parter eller registerförare i följande länder: USA.

Vi kan ge dig en översikt över mottagarna i tredjeländer och en kopia av de konkret överenskomna reglerna för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Använd informationen i avsnittet Kontakt.

Varaktighet för lagring och lagringsperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla vårt online-erbjudande och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett legitimt intresse av fortsatt lagring. I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag för sådana uppgifter som vi måste behålla för att följa lagstadgade (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga) lagringsperioder (t.ex. fakturor).

Vi blockerar data som är föremål för en lagringsperiod tills perioden har löpt ut.

Konkret gäller följande lagringsperioder för de personuppgifter som behandlas inom samband med detta online-erbjudande:

 • Loggfiler: 7 till 10 dagar

Appbutikernas databehandling

Innan du kan installera denna app måste du eventuellt ingå ett användaravtal med en appbutiksägaren (t.ex. Google, Apple) för åtkomst till deras portal (t.ex. Google Play, App Store). Appbutiksägaren samlar som ansvarig in och behandlar uppgifter som användarnamn, e-postadress och individuell enhetskod i samband med användningen av appbutiken. Vi är inte part i användaravtalet med appbutiksägaren och vi har inget inflytande på dennes databehandling. Integritetspolicyn för respektive appbutiksägare gäller för denna databehandling.

Radering av data (app)

Du kan också radera all data som samlats in av oss i samband med appen genom att radera appen från din mobila enhet. Observera att dina uppgifter initialt endast blockeras om raderingen strider mot lagringsperioder.

 

Loggfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information som vi sparar för identifiering av störningar och av säkerhetsskäl (t.ex. undersöka attackförsök) i 7 till 10 dagar och sedan raderar. Loggfiler, som måste lagras i bevissyfte, är uteslutna från raderingen tills respektive incident slutgiltigt har retts ut och kan i enskilda fall vidarebefordras till utredande myndigheter.

I loggfilerna lagras i synnerhet följande information:

 • IP-adress (internetprotokolladress) till den terminal från vilken online-erbjudandet nås

 • Internetadress till den webbplats från vilken online-erbjudandet öppnades (så kallad referens-URL, tidigare besökt sida)

 • Namn på den tjänsteleverantör genom vilken online-erbjudandet nås samt namn på de filer eller den information som hämtas

 • Datum och tid samt hämtningens varaktighet

 • Överförd datamängd

 • Operativsystem och information om den använda webbläsaren, inklusive installerade tilläggsprogram (t.ex. för Flash Player)

 • http-statuskod (t.ex. ”begäran lyckades” eller ”begärd fil hittades inte”)

Loggfiler används också för webbanalysen.

 

Cookies och spårningstekniker

Detta online-erbjudande använder cookies och jämförbara spårningstekniker (nedan gemensamt kallade ”cookies”).

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som skickas när användaren besöker en webbsida och lagras i användarens webbläsare. Om motsvarande webbsida besöks igen skickar användarens webbläsare tillbaka cookiesinnehållet, vilket gör att användaren kan kännas igen. Vissa cookies raderas automatiskt när webbläsarsessionen avslutas (så kallade sessionscookies), andra lagras under en viss tid eller permanent i användarens webbläsare och raderas sedan automatiskt (så kallade temporära eller permanenta cookies).

Vilka data lagras i cookies?
I princip lagras inga data i cookies som gör att du som person kan identifieras (t.ex. inga namn, e-postadresser eller IP-adresser). Istället innehåller cookies vanligtvis en kod (en så kallad identifierare) samt information om lagringsperiod och vid behov vissa tekniska egenskaper (t.ex. säkerhetsfunktioner). Dock kan cookies användas för att skapa användarprofiler.

Hur kan du anpassa dina cookieinställningar eller radera cookies?
Med undantag för väsentliga cookies (absolut nödvändiga kakor) använder vi endast cookies med ditt samtycke. Detta samtycke kan du ge via vår Consent Management Platform (”CMP”) och när som helst med återkalla det med framtida verkan genom att konfigurera dina sekretessinställningar. Den hittar du här: Dataskyddsinställningar

Du kan också när som helst radera cookies som redan har sparats i din webbläsare. Observera dock att detta online-erbjudande kanske inte fungerar eller endast fungerar i begränsad omfattning utan cookies.

Vilka cookies använder vi?

Essentiella cookies:
Dessa cookies och annan information är helt nödvändiga för att vår tjänst ska fungera. De garanterar att vår tjänst fungerar säkert och så som du vill. Därför kan du inte avaktivera dem.

Funktionella cookies:
Vi vill göra vår service så bra som möjligt för dig. Därför förbättrar vi ständigt våra tjänster och din användarupplevelse. För att göra detta vill vi analysera användningen av tjänsten och utvärdera den i statistisk form.

Marknadsföringscookies:
För att göra vår tjänst ännu mer personlig använder vi dessa cookies och annan information för att visa personliga rekommendationer och annonser samt möjliggöra interaktion med sociala nätverk.

Cookies ställs in av oss och våra reklampartners. Detta gör det möjligt för oss och våra partners att visa personlig reklam för våra användare baserad på en webbplats- och enhetsövergripande analys av ditt användarbeteende. De uppgifter som samlas in med hjälp av cookies kan av oss och av våra partners kombineras med data från andra webbplatser.

Några av våra partners är baserade i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du inte samtycker till dessa cookies eller om du avaktiverar dem senare kommer du bara att få se reklam som kan vara mindre relevant för dig.

 

Webb- och appanalys

Webbanalys

Vi behöver statistisk information om användningen av vårt online-erbjudande för att göra det mer användarvänligt, för att utföra räckviddsmätningar och för att kunna göra marknadsundersökningar.

För detta ändamål använder vi analysverktyg. De användarprofiler som skapats av verktygen med hjälp av funktionella cookies och genom utvärdering av loggfilerna kombineras inte med personuppgifter. Verktygen använder antingen inte användarnas IP-adresser alls eller förkortar dem direkt efter att de har samlats in. 

Leverantörerna av verktygen behandlar i regel endast data som registerförare i enlighet med våra instruktioner och inte för sina egna syften.

Du kan förhindra att användarprofiler skapas för analysändamål genom att inte ge eller återkalla ditt samtycke till användning av funktionella cookies på vår Consent Management Platform (”CMP”). Du kan också hitta ytterligare information om leverantörerna av de använda verktygen på CMP. Här hittar du CMP: Dataskyddsinställningar

Registrering och utvärdering av användarbeteenden för intressebaserad reklam (även från tredje part).

Vi vill presentera reklam skräddarsydd för användarnas intressen eller specialerbjudanden (”intressebaserad reklam”) för våra användare i detta online-erbjudande och begränsa visningsfrekvensen för vissa annonser.

De användarprofiler som skapats av verktygen med hjälp av marknadsföringscookies kombineras inte med personuppgifter. Verktygen behandlar antingen inte användarnas IP-adresser alls eller förkortar dem direkt efter att de har samlats in.

Leverantörerna av verktygen kan vid behov också vidarebefordra information till tredje part för ovan nämnda ändamål.

Du kan förhindra att användarprofiler skapas för intressebaserad reklam genom att inte ge eller återkalla ditt samtycke till användning av marknadsföringscookies på vår Consent Management Platform (”CMP”). Observera att du inte stänger av reklamen i och med detta. Om du inte tillåter några marknadsföringscookies betyder det bara att ingen intressebaserad reklam utifrån ditt användarbeteende kan visas. Du kan också hitta ytterligare information om leverantörerna av de använda verktygen på CMP. Här hittar du CMP: Dataskyddsinställningar

Vi har frivilligt underkastat oss självregleringen från Tyska dataskyddsrådet online-annonsering (Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung, DDOW). Du kan se självregleringskodexen som gäller för oss (kodex för telemedialeverantörer – första parter) under följande länk: http://meine-cookies.org/DDOW/dokumente/DDOW_%20OBA-SR_Kodex_1st.pdf.

Mer information om intressebaserad reklam finns på konsumentportalen www.meine-cookies.org. Via följande länk till denna portal kan du även se status för aktivering av verktyg från olika leverantörer och invända mot insamling eller utvärdering av dina data med dessa verktyg: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Ett centralt invändningsalternativ för olika verktyg, särskilt de från amerikanska leverantörer, kan också nås via följande länk: optout.networkadvertising.org

Våra partners och vi själva använder cookies (små textfiler) från webbläsaren för att förstå våra besökares intressen och för att förse dig med relevant innehåll och reklam.

 

 

Appanalys

Vi behöver statistisk information om användningen av vårt online-erbjudande för att göra det mer användarvänligt, för att utföra räckviddsmätningar och för att kunna göra marknadsundersökningar. För detta ändamål använder vi olika analysverktyg. De användarprofiler som verktygen skapat genom utvärdering av loggfilerna kombineras inte med personuppgifter. Leverantörerna av verktygen behandlar endast data som registerförare i enlighet med våra instruktioner och inte för sina egna syften. Verktygen använder antingen inte användarnas IP-adresser alls eller förkortar dem direkt efter att de har samlats in. Du hittar information om varje verktyg från respektive leverantör och hur du kan invända mot insamling och behandling av data med verktyget.

Reklamidentifierare (app)

För reklamändamål använder vi så kallade reklamidentifierare (Advertising Identifier, Advertising ID), som tillhandahålls av operativsystemet på din mobila enhet. För enheter med Android-operativsystemet är detta det så kallade Advertising ID, för enheter med iOS-operativsystemet den så kallade Advertising Identifier (IDFA). Reklamidentifierare är – liksom online-identifierarna som vanligtvis lagras i cookies – unika identifierare som dock inte sparas permanent. Användarbeteendeprofilerna som skapats med hjälp av dessa reklamidentifierare (t.ex. klickade reklambanners, besökta delar i erbjudandet, gjorda sökningar) används av oss för att visa dig annonser eller erbjudanden som är skräddarsydda efter dina intressen (”intressebaserad reklam”). Uppgifterna som samlas in på detta sätt kombineras inte med annan enhetsrelaterad information.

Hur kan du förhindra eller begränsa användningen av reklamidentifierare?

Du kan begränsa användningen av reklamidentifierare för reklamändamål i enhetsinställningarna i din mobila enhet eller radera annonseringsidentifieraren (om du raderar den skapas en ny reklamidentifierare som inte kombineras med de uppgifter som samlats in under den tidigare identifieraren).

Tekniska förklaringar för avaktivering av personlig reklam:

Operativsystem Android:
-> Inställningar -> Google -> Annonser och där ”Återställ reklam-ID” och/eller ”Avaktivera personlig reklam”

Operativsystem IOS (Apple):
-> Inställningar -> Dataskydd -> Reklam och där ”Återställ reklam-ID" och/eller ”Ingen annonsspårning”

 
 

Sociala plugins

Detta online-erbjudande använder sociala plugins (”plugins”). Leverantörerna och informationen om dataskydd hittar du på Cookies och spårningstekniker samt i dina dataskyddsinställningar.

De olika leverantörerna av plugins sammanfattas nedan under benämningen ”plugin-leverantörer”.

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vårt online-erbjudande är plugins integrerade på webbsidan med den så kallade ”Shariff-lösningen”. Detta säkerställer att det ännu inte upprättas någon anslutning till servrarna för respektive plugin-leverantör när en sida i detta online-erbjudande öppnas.

Först när plugins aktiveras av dig upprättar din webbläsare en direktanslutning till respektive plugin-leverantörs servrar. Detta ger plugin-leverantören informationen att din webbläsare har öppnat motsvarande sida i vårt online-erbjudande, även om du inte har något användarkonto hos den leverantören eller inte är inloggad för närvarande. Loggfiler (inklusive IP-adressen) överförs direkt från din webbläsare till en server från respektive plugin-leverantör och sparas eventuellt där. Denna server kan vara placerad utanför EU eller EES (t.ex. i USA).

Plugins är oberoende tillägg från plugin-leverantörerna. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som samlas in och lagras av plugin-leverantörerna via plugins.

Om du inte vill att plugin-leverantörerna ska få och vid behov spara och vidarebefordra de uppgifter som samlas in via detta online-erbjudande ska du inte använda respektive plugins.

Du kan också helt förhindra laddning av plugins med hjälp av tilläggsprogram till din webbläsare, så kallade scriptblockerare.

Ytterligare information om plugin-leverantörernas syfte och omfattning av insamlingen samt vidarebehandlingen och användningen av dina uppgifter samt om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda dina data finns i respektive leverantörs dataskyddsinformation.

 

Social inloggning

Registrering/inloggning via Facebook (Facebook-inloggning)

Vi erbjuder dig möjlighet att registrera dig eller logga in till oss via ditt Facebook-konto. Om du använder dig av detta sätt får vi de uppgifter som krävs för registrering eller inloggning från Facebook (t.ex. e-postadress, namn). Facebook Inc. är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och ger därför lämpliga garantier för överföring av information i enlighet med GDPR.

Vi har inget inflytande på mängden data som samlas in av Facebook i och med Facebook-inloggningen. Om du inte vill att Facebook ska samla in data om dig i samband med din användning av vårt online-erbjudande och använda dem för sina egna ändamål, ska du inte använda Facebook-inloggningen.

Ytterligare information om Facebooks syfte och omfattning av insamlingen samt vidarebehandlingen och användningen av dina uppgifter samt om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda dina data finns i Facebooks dataskyddsinformation.

Registrering/inloggning via Google

Vi erbjuder dig möjlighet att registrera dig eller logga in till oss via ditt Google-konto. Om du använder dig av detta sätt får vi de uppgifter som krävs för registrering eller inloggning från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) (t.ex. e-postadress, namn).. Google är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och ger därför lämpliga garantier för överföring av information i enlighet med GDPR.

Vi har inget inflytande på mängden data som samlas in av Google i och med Google-inloggningen. Om du inte vill att Google ska samla in data om dig i samband med din användning av vårt online-erbjudande och använda dem för sina egna ändamål, ska du inte använda Google-inloggningen.

Ytterligare information om Googles syfte och omfattning av insamlingen samt vidarebehandlingen och användningen av dina uppgifter samt om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda dina data finns i Googles dataskyddsinformation.

 

Push-meddelandeapp

Du får eventuellt så kallade push-meddelanden från oss, även om du för närvarande inte använder appen. Dessa kan vara meddelanden som vi skickar dig som en del av avtalets uppfyllelse (t.ex. meddelande om bortfall av tjänsten på grund av underhållsarbeten). Du kommer bara att få reklaminformation via push-meddelande om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du kan registrera dig för att få reklam-push-meddelanden. ”CleverPush”-erbjudandet som används för detta tillhandahålls av CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, Tyskland (”CleverPush”). Dessa push-meddelanden ger dig regelbunden information om uppdateringar av innehållet i vårt online-erbjudande.

Du kan också när som helst avaktivera dessa meddelanden i appens inställningar. Alternativt kan du också förhindra mottagande av personlig reklam via enhetsinställningarna på din mobila enhet.

Tekniska förklaringar för avaktivering av personlig reklam:

Operativsystem Android:
-> Inställningar -> Google -> Annonser och där ”Återställ reklam-ID” och/eller ”Avaktivera personlig reklam”

Operativsystem IOS (Apple):
-> Inställningar -> Dataskydd -> Reklam och där ”Återställ reklam-ID" och/eller ”Ingen annonsspårning”

 

Nyhetsbrev

Vi ger dig möjligheten att beställa vårt nyhetsbrev för att få ta del av de senaste uppdateringarna. För att beställa vårt nyhetsbrev använder vi oss utav en så kallad dubbel opt-in procedur, vilket betyder att vi endast kommer skicka nyhetsbrevet till dig ifall du klickar på länken i bekräftelsemailet Om du godkänner att få ta del av nyhetsbrevsutskicken sparar vi din mailadress, tiden för registreringen samt din IP-adress, tills dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Det enda syftet med detta är att så att vi kan skicka nyhetsbreven till dig och för att godkänna din registrering. Lagen som kräver detta kan du läsa mer om under artikeln 6 (1) (a) GDPR.

DU kan återkalla din nyhetsbrevsregistrering när du vill. Antingen använder du dig då av länken som du hittar längst ner i varje nyhetsbrev, eller så skickar du ett mail till oss på: newsletter@stylight.com.

 

Delningsfunktioner (app)

Med din mobila enhet kan du dela innehåll från appen med tredje part (t.ex. via e-post, SMS eller via delningsfunktionerna i sociala nätverk). Vi har inget inflytande på den behandling av data som detta innebär, t.ex. genom leverantörer av sociala nätverk. De respektive tredjepartsleverantörerna är ensamma ansvariga för denna.

 

Användarrättigheter

Hur kan du hävda dina rättigheter?

Använd informationen i avsnittet Kontakt för att hävda dina rättigheter. Se till att vi tydligt kan identifiera dig. Alternativt kan du använda inställningsalternativen i ditt användarkonto för att korrigera de uppgifter du angav när du registrerade dig eller för din reklaminvändning.

Du kan också själv radera ditt användarkonto på följande sätt:

-> Registrering/Stylight Club -> Min profil -> Radera konto -> Bekräftelse av radering av kontot med ditt lösenord

Observera att dina data initialt endast blockeras för användning för det ursprungliga ändamålet om raderingen strider mot lagstadgade lagringsperioder.

Dina rättigheter till information och korrigering

Du kan begära att vi bekräftar om vi behandlar personuppgifter om dig och att du har rätt till information om de uppgifter som vi behandlar. Om dina uppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att dina uppgifter korrigeras eller kompletteras. Om vi​har vidarebefordrat dina uppgifter till tredje part kommer vi att informera dem om rättelsen i den mån detta krävs enligt lag.

Din rätt till radering

Om lagkraven uppfylls kan du begära att vi raderar dina personuppgifter omedelbart. Detta är särskilt fallet när

 • dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in,

 • den rättsliga grunden för behandlingen endast var ditt samtycke och du har återkallat det,

 • du har invänt mot behandlingen för reklamändamål (”invändning mot reklam”),

 • du har invänt mot behandling utifrån den rättsliga grunden ”legitimt intresse” av personliga skäl och vi kan inte bevisa att det finns berättigade skäl för behandling,

 • dina personuppgifter har behandlats olagligt eller

 • dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla lagkrav.

Om vi​har vidarebefordrat dina uppgifter till tredje part kommer vi att informera dem om raderingen i den mån detta krävs enligt lag.

Observera att din rätt att radera är föremål för begränsningar. Exempelvis måste och får vi inte radera några uppgifter som vi måste lagra på grund av lagliga lagringsperioder. Uppgifter som vi behöver för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk är också undantagna från din rätt till radering.

Din rätt till begränsning av behandling

Om lagkraven uppfylls kan du begära att vi begränsar behandlingen. Detta är särskilt fallet när

 • du bestrider riktigheten av dina personuppgifter och sedan tills vi har haft möjlighet att kontrollera riktigheten,

 • behandlingen är inte laglig och du istället för radering (se föregående avsnitt) begär en begränsning av användningen,

 • vi inte längre behöver dina uppgifter för bearbetningsändamål, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara dina rättsliga anspråk eller

 • du har framfört invändningar av personliga skäl och sedan tills det har konstaterats om dina intressen väger tyngre.

Om det finns en rätt till begränsning av behandlingen markerar vi de berörda uppgifterna för att därigenom säkerställa att de endast behandlas inom de snäva gränser som gäller för sådana begränsade uppgifter (nämligen i synnerhet för att försvara rättsliga anspråk eller med ditt samtycke).

Din rätt till dataöverföring

Du har rätt att få personuppgifter som du har gett oss för att uppfylla avtalet eller på grundval av ditt samtycke i ett överförbart format. I det här fallet kan du också begära att vi överför dessa uppgifter direkt till en tredje part i den mån det är tekniskt möjligt.

Din rätt att återkalla ditt samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta med framtida verkan. Lagenligheten i behandlingen av dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke förblir opåverkad.

Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål (”invändning mot reklam”). Observera att det av organisatoriska skäl kan finnas en överlappning mellan din återkallelse och användningen av dina uppgifter i samband med en redan pågående kampanj.

Din rätt att invända av personliga skäl

Du har rätt att invända mot databehandling av oss av skäl som härrör från din speciella situation om invändningen är baserad på den rättsliga grunden ”legitimt intresse”. Vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter såvida vi inte – i enlighet med de rättsliga kraven – kan bevisa tvingande berättigade skäl för vidare behandling, som väger tyngre än dina rättigheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Din rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för din bosättningsort eller din region eller som är ansvarig för den plats där överträdelsen av dataskyddslagen ägde rum. Alternativt kan du också kontakta den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss.

 

Kontakt

För information och förslag inom ämnet dataskydd, kontakta gärna oss eller vår uppgiftsskyddssamordnare på datenschutz@stylight.de eller vårt uppgiftsskyddsombud på epost@datenschutz-agentur.de.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du nå oss på följande sätt:

Stylight - En del av Inspiration Commerce Group GmbH
Mühldorfstraße 8
DE-81671 München, Tyskland