Integritetspolicy (version: 18.02.2020)

Följande integritetspolicy gäller för onlineerbjudandet på www.stylight.se.

Sammanfattning – dataskydd

Skydd av personuppgifter är en fråga om förtroende och ditt förtroende är mycket viktigt för oss. Det ligger i vårt intresse att respektera din integritet och din rätt att hantera uppgifterna om dig. Vi vill informera dig om hur vi samlar in och använder personuppgifter så att du känner dig trygg när du använder vårt onlineerbjudande. Vi följer strikt lagstiftningen om hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Stylight GmbH, Nymphenburger Straße 86, 80636 München, Tyskland, info@stylight.com , +49 89 1222 895 - 0, nedan hänvisat till som ”vi” eller ”oss”.

Undantag kommer att förklaras i denna integritetspolicy.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

1.1. Allmänt

Personuppgifter innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress).

I regel kan du använda vårt onlineerbjudande utan att lämna några personuppgifter. Men vissa tjänster kan kräva att du lämnar personuppgifter, t.ex. om du registrerar dig eller deltar i en utlottning. Obligatoriska fält är i regel markerade i så fall.

1.2. Syfte med behandling och laglig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål, baserade på angiven laglig grund:

 • För att tillhandahålla detta onlineerbjudande och fullgöra ett avtal enligt våra användarvillkor (Laglig grund: att fullgöra ett avtal).
 • För att individualisera erbjudandet (Laglig grund: att fullgöra ett avtal).
 • För att distribuera nyhetsbrev via e-post med mottagarens samtycke. Samt distribution av e-post för att påminna mottagaren om att fullfölja registreringen för nyhetsbrev. (Laglig grund: att fullgöra ett avtal).
 • För att genomföra utlottningar enligt respektive utlottningsvillkor. Laglig grund: att fullgöra ett avtal).
 • För att annonsera internt och via tredje parter i lagligt tillåten omfattning eller grundat på samtycke. (Laglig grund: berättigat intresse. Det finns ett berättigat intresse av direktmarknadsföring om marknadsföringen genomförs i enlighet med lagar om dataskydd och om rättvis handel).
 • Om du vill använda tjänster som först kräver att ett avtal ingås kommer vi att be dig registrera dig. Inom registreringens ram samlar vi in personuppgifter som är nödvändiga för att ingå och fullgöra ett avtal (särskilt e-postadress). Ytterligare uppgifter kan lämnas frivilligt.
 • Att förhindra och skydda mot missbruk (särskilt att upptäcka bottar).

2. Överföring av uppgifter till tredje parter, tjänsteleverantörer

2.1. Överföring av uppgifter till tredje parter

Dina personuppgifter överförs normalt till tredje parter bara i den omfattningen som är nödvändig för att fullgöra ett avtal, om vi eller den tredje parten har berättigat intresse av överföringen eller om du har lämnat samtycke. Om uppgifter överförs till tredje parter på grundval av berättigat intresse kommer detta att förklaras i integritetspolicyn. Utöver detta kan uppgifter komma att överföras till tredje parter ifall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller ett tvingande beslut av en myndighet eller domstol.

2.2. Överföring av uppgifter till tjänsteleverantörer

Vi förbehåller oss rätten att använda oss av tjänsteleverantörer för insamling eller behandling av uppgifter. Tjänsteleverantörer får bara de personuppgifter som är nödvändiga för den konkreta uppgiften. Detta betyder att din e-postadress kan vidarebefordras till en tjänsteleverantör så att du kan få ett nyhetsbrev som du beställt. Tjänsteleverantörer kan också få i uppdrag att tillhandahålla serverkapacitet. Tjänsteleverantörer är i regel involverade som så kallade personuppgiftsbiträden och får bara behandla användarnas personuppgifter utifrån våra instruktioner.

2.3. Överföring av uppgifter till länder utanför EES

Vi vidarebefordrar också personuppgifter till tredje parter eller personuppgiftsbiträden som befinner sig i länder utanför EES. I de fallen säkerställer vi först att överföringen har adekvat skydd (t.ex. genom att mottagaren har EU-US Privacy Shield-certifierat sig eller genom ett avtal som innehåller EU:s standardklausuler för dataskydd) eller att användaren har lämnat samtycke. Du kan få en översikt över tredjelandsmottagare och ett kopia på de vidtagna lämpliga skyddsåtgärderna. Använd uppgifterna i kontaktavsnittet.

3. Lagringstid; bevarandeperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla vårt onlineerbjudande och de tjänster som har anknytning till det eller så länge som vi har ett berättigat intresse av att fortsätta lagringen. I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag för sådana uppgifter som vi är skyldiga att behålla under kontraktsmässiga eller lagstadgade (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga) bevarandeperioder (t.ex. fakturor). I det sammanhanget kan kontraktsmässiga bevarandeperioder också vara en följd av avtal med tredje parter (t.ex. de som har upphovs- eller immaterialrättigheter.). Uppgifter som enbart bevaras på grund av att de är föremål för en bevarandeperiod får inte behandlas förrän perioden har löpt ut och kommer då att raderas.

4. Loggfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare eller dator automatiskt viss information som vi sedan sparar i loggfiler.

Vi sparar loggfiler för att bedöma avbrott, av säkerhetsskäl (t.ex. för att klarlägga angreppsförsök) och för att upptäcka bottar under en period på 7 till 30 dagar och raderar dem sedan. Loggfiler som behöver förbli lagrade i bevissyfte raderas inte förrän den aktuella incidenten har lösts slutgiltigt och kan komma att vidarebefordras till granskande myndigheter från fall till fall.

Loggfiler innehåller framför allt följande uppgifter:

 • IP-adress (internet protocol address) för den enhet som används för att få åtkomst till onlineerbjudandet.
 • Internetadress för den webbplats onlineerbjudandet nås från (så kallad ursprungs-URL eller hänvisnings-URL).
 • Namn på den tjänsteleverantör genom vilken access till onlineerbjudandet sker.
 • Namn på åtkommen fil eller information.
 • Datum, tid och accessens varaktighet.
 • Mängden överförda uppgifter
 • Operativsystem och information om den använda webbläsaren, inklusive installerade insticksprogram (t.ex. för Flash Player) eller för den använda datorenheten.
 • http statuskod (t.ex. ”begäran lyckades” eller ”filen hittades inte”)
 • ID:n för begäran
 • Javasessions-ID:n

Loggfiler används dessutom för app-analys.

5. Cookies

5.1. Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som skickas när man besöker en internetsida och den lagras i användarens webbläsare. Om användaren besöker den aktuella internetsidan igen skickar användarens webbläsare tillbaka cookiens innehåll och gör det möjligt att känna igen användaren. Vissa cookies raderas automatiskt efter avslutad webbläsarsession (så kallade sessionscookies), andra lagras under en förutbestämd tid eller permanent i användarens webbläsare och raderar därefter sig självmant (så kallade tillfälliga eller permanenta cookies).

5.2. Vilka filer sparas i dessa cookies?

Cookies innehåller i regel inga personuppgifter utan i stället bara ett online-ID.

5.3. Hur kan du undvika användning av cookies eller radera cookies?

Du kan när som helst avaktivera lagring av cookies i dina webbläsarinställningar och du kan radera cookies som redan har sparats i din webbläsare (tekniska förklaringar finns nedan). Observera att detta onlineerbjudande kanske inte fungerar utan cookies eller att funktionaliteten kan vara reducerad.

Det kan också vara bra att veta att det delvis fungerar via ”opt-out-cookies” att vägra låta användarprofiler skapas. Om du raderar alla cookies kan det hända att en vägran inte beaktas eller inte gäller under vissa omständigheter och den måste då göras om.

Tekniska förklaringar om hur man raderar cookies:

Internet Explorer:

support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Mozilla Firefox:

support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome:

support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:

help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

5.4. Vilka cookies använder vi?

5.4.1. Cookies som är helt nödvändiga för en tjänst

Vissa cookies är helt nödvändiga för att vi ska kunna vara värd för vårt onlineerbjudande på ett säkert sätt. Denna kategori innehåller t.ex

 • cookies som identifierar eller ger våra användare behörighet
 • cookies som tillfälligt lagrar vissa användarinmatningar
 • cookies som kommer ihåg vissa användarpreferenser.

5.4.2. Analyscookies

Vi använder analyscookies för att registrera och statistiskt utvärdera våra användares användarbeteende (t.ex. bannerannonser som klickats på, undersidor som besökts, sökfrågor som ställts).

5.4.3. Reklamcookies från tredje part

Vi tillåter också andra företag att samla in uppgifter från våra användare genom att använda reklamcookies. Detta gör att vi och tredje parter kan visa intressebaserade annonser för de som använder vårt onlineerbjudande, baserat på en analys av deras användarbeteende (t.ex. bannerannonser som klickats på, undersidor som besökts, sökfrågor som ställts) i allmänhet och inte begränsat till vårt onlineerbjudande.

5.4.4. Delningscookies i tredje parters sociala plugins (insticksprogram) i samband med sociala plugins

Integrerade sociala plugins har i regel lagringscookies från de som tillhandahåller programmen.

6. Webbanalys

Vi behöver statistik om användningen av våra onlineerbjudanden för att utforma dem så att de är användarvänliga. För det ändamålet använder vi de webbanalysverktyg som beskrivs i det här avsnittet. De användarprofiler som skapas av dessa verktyg genom att analyscookies används eller loggfiler utvärderas kombineras inte med personuppgifter.

De som tillhandahåller verktygen (leverantörerna) behandlar personuppgifter bara som personuppgiftsbiträden enligt våra direktiv och inte för egna syften. Antingen använder verktygen inte användares IP-adresser alls, eller avkortar dessa omedelbart efter att ha samlat in dem. Du hittar information om varje verktygs leverantör och hur du kan invända mot att uppgifter samlas in och behandlas med det verktyget. När det gäller de verktyg som använder ”opt out”-cookies är det bra att veta att opt out-funktionen har samband med en enhet eller en webbläsare och gäller för den enhet eller webbläsare som används just då. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du avböja i alla använda enheter och webbläsare. Dessutom kan du i regel undvika att användarprofiler skapas genom att generellt avaktivera cookie-användning.

6.1. Google Analytics

Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Analytics med den extrafunktion som erbjuds av Google för anonymisering av IP-adresser. När vi gör det avkortar redan Google IP-adresser inom EU i de flesta fall och i USA bara i undantagsfall medan de alltid bara sparar IP-adresser i avkortad form.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina uppgifter genom att använda följande länk för att ladda ned och installera ett webbläsar-plugin: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.2. SZM Reach Measurement (INFOnline)

SZM Reach Measurement tillhandahålls av INFOnline GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn, Tyskland.

Du kan invända mot att dina uppgifter samlas in och behandlas genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara en opt out-cookie: optout.ioam.de/.

Vi är medlemmar i Advertising Media Circulation Determination Information Association (”IVW”) och deltar i studien om internetfakta som genomförs av Online Research Consortium (”AGOF”). Den användarstatistik som skapas av SZM Reach Measurement offentliggörs varje månad av AGOF och Consortium on Media Analysis (”ag.ma”) och av IVW och kan ses online hos dessa organisationer.

Mer information om dataskydd finns här.

Observera att länkarna i det här avsnittet är på tyska. Kontakta oss om du har några frågor.

6.3. TrackJS

TrackJS tillhandahålls av TrackJS LLC, 215 Pine Street West, Stillwater, MN 55082, USA. ”Inställningen Ignore IP” aktiveras för ditt konto så att TrackJS inte behandlar personuppgifter.

6.4. New Relic

New Relic tillhandahålls av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. New Relic behandlar inte personuppgifter.

6.5. Väderinformation

Vi använder IPstack och Weather API tjänster för at samla in lokaliserad väderinformation. IPstack tillhandahålls av apilayer GmbH, Hörlgasse 12/4, 1090 Wien, Österrike. Mer information om verktyget finns här. Weather API tillhandahålls av Zoomash Ltd, Advantage Business Center, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, UK. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att följa Stylights användarreferenser.

7. Loggning och utvärdering av användarbeteende för intressebaserade annonser (även för tredje parter)

Vi vill visa våra användare annonser som är skräddarsydda efter deras intressen eller specialerbjudanden (”intressebaserade annonser”) och vill begränsa hur ofta de ser vissa annonser. För detta syfte använder vi följande verktyg.

De användarprofiler som skapas av verktygen som använder reklamcookies eller reklamcookies från tredje part, så kallade web beacons (osynliga tecken som också kallas pixlar eller räknepixlar), annonsidentifierare eller liknande tekniker. Användarprofiler kombineras inte med personuppgifter.

Verktygen används av leverantörerna för att se användare av vårt onlineerbjudande och av tredje parters intressebaserade annonser och för att styra hur ofta användare ser vissa annonser. Med avseende på behandlingen av personuppgifter i samband med verktygen fungerar leverantörerna som personuppgiftsbiträden så länge vi inte har angett något annat. Verktygsleverantörerna vidarebefordrar information, för syftena som beskrivs ovan, till tredje parter om det är nödvändigt.

Antingen behandlar verktygen inte användares IP-adresser alls, eller avkortar dessa omedelbart efter att ha samlat in dem.

Du hittar information om en verktygsleverantör för varje verktyg och information om hur du invänder mot det verktygets uppgiftsinsamling.

När det gäller de verktyg som använder ”opt out”-cookies är det bra att veta att opt out-funktionen har samband med en enhet eller en webbläsare och gäller för den enhet eller webbläsare som används just då. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du avböja i alla använda enheter och webbläsare.

Dessutom kan du i regel undvika att användarprofiler skapas genom att generellt avaktivera cookie-användning.

Ytterligare information om intressebaserad reklam hittar du på konsumentportalen www.meine-cookies.org. Följande länk till portalen gör också att du kan se aktiveringsstatus för vissa verktyg som tillhandahålls av olika verktygsleverantörer och invända mot att dessa verktyg samlar in och behandlar dina uppgifter: www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Observera att länkarna i det här avsnittet är på tyska. Kontakta oss om du har några frågor.

En viktig möjlighet att invända mot vissa verktyg, i synnerhet de som utarbetats av USA-baserade leverantörer kan du hitta under följande länk: optout.networkadvertising.org/#/

7.1. The ADEX

The ADEX tillhandahålls av The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Tyskland. Denne leverantör behandlar personuppgifter bara som personuppgiftsbiträde enligt våra direktiv och inte för egna syften. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter genom detta verktyg genom alla ladda ned och spara opt out-cookien under denna länk.

7.2. Google AdSense

Google AdSense tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att följa Googles användarreferenser.

7.3. Google Doubleclick

Google Doubleclick tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att följa Googles användarreferenser.

7.4. Criteo Dynamic Retargeting

Criteo tillhandahålls av Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att följa Criteos instruktioner.

7.5. Efficient Frontier (Adobe)

Efficient Frontier (Adobe) tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland LTD, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att följa Adobes instruktioner.

7.6. RTB House

RTB House tillhandahålls av RTB House S.A., Złota 61/101, Warszawa (00-819), Polen. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att följa instruktionerna från RTB House.

7.7. Affilinet

Affilinet tillhandahålls av affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk och välja bort spårning:

www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7.8. Facebook

Facebook tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter genom detta verktyg genom att klicka på följande länk och välja bort spårning: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7.9. Google Conversions (AdWords)

Google Conversions tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.10. Google Remarketing

Google Remarketing tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.11. Next Performance

Next Performance tillhandahålls av Nextperformance SAS, 25 Rue Choiseul, 75002 Paris, Frankrike. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att följa instruktionerna från Next Performance.

7.12. Taboola

Taboola tillhandahålls av Taboola Inc. 1115 Broadway, 7th fl., New York, NY, 10010, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter genom detta verktyg genom att klicka på följande länk och välja bort spårning: www.taboola.com/privacy-policy#optout

7.13. United Internet

United Internet tillhandahålls av United Internet AG, Eigendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Tyskland. Mer information om detta verktyg finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk och välja bort spårning: www.united-internet-media.de/en/services/opt-inopt-out/confirmopt-out/

7.14. Google Doubleclick Floodlight Counter

Google Doubleclick Floodlight Counter tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en .

7.15. nugg.ad

Nugg.ad tillhandahålls av nugg.ad GmbH, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.nugg.ad/en/privacy/general-information-greece.html .

7.16. OpenX

OpenX tillhandahålls av OpenX Software Ltd 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: http://u.openx.net/privacy/edaa/optout

7.17. Adition

Adition tillhandahålls av ADITION technologies AG, Landsberger Str. 155, 80687 Munich, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.adition.com/datenschutz-opted-out/

7.18. theTradeDesk

theTradeDesk tillhandahålls av TradeDesk 42 N Chestnut St, Ventura, CA 93001, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.adsrvr.org/

7.19. Yahoo ad exchange

Yahoo ad exchange tillhandahålls av Oath 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html

7.20. AddThis

AddThis tillhandahålls av AddThis 1900 Oracle Way, Reston, VA 20190, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://datacloudoptout.oracle.com/https://datacloudoptout.oracle.com/

7.21. Rubicon Project

Rubicon Project tillhandahålls av Rubicon 12181 Bluff Creek Drive, Playa Vista, CA 90094, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

7.22. Outbrain

Outbrain tillhandahålls av Outbrain Inc. 39 W 13th St, New York, NY 10011, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

7.23. Advertising.com

Advertising.com tillhandahålls av Advertising.com 2400 Boston St STE 300, Baltimore, MD 21224, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html

7.24. Index Exchange

Index Exchange tillhandahålls av Index Exchange Inc. 20 W 22nd St, New York, NY 10010, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

7.25. AppNexus

AppNexus tillhandahålls av AppNexus 28 W 23rd Street New York, New York, 10010 USA . Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices

7.26. LiveRamp

LiveRamp tillhandahålls av LiveRamp Inc. 225 Bush Street, 17th floor, San Francisco, CA 94104 USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://liveramp.com/opt_out/

7.27. AdScale

AdScale tillhandahålls av Ströer SE & Co. KGaA Ströer-Allee 1, 50999 Cologne, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.stroeerdigitalpublishing.de/index.html%3Fp=2614.html

7.28. PubMatic

PubMatic tillhandahålls av PubMatic Inc., 305 Main Street, First Floor, Redwood City, CA 9406, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

7.29. SmartAdServer

SmartAdServer tillhandahålls av SmartAdServer GmbH, Mehringdamm 33, 10961 Berlin, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

7.30. AdForm

AdForm tillhandahålls av AdForm GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

7.31. YieldLab

YieldLab tillhandahålls av YieldLab AG, Colonnaden 41, 20354 Hamburg, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.yieldlab.de/elements/privacy/

7.32. Improve Digital

Improve Digital tillhandahålls av Imprive Digital GmbH, Nußbaumstrasse 10, 80336 Munich, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://www.improvedigital.com/opt-out-page/

7.33. TripleLift

TripleLift tillhandahålls av TripleLift, 400 Lafayette St 5th Floor, New York, NY 10003, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://triplelift.com/privacy/

7.34. Media.net

Media.net tillhandahålls av Media.net Advertising Ltd., 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, United Arab Emirates. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

7.35. Bidswitch

Bidswitch tillhandahålls av Bidswitch GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6304 Zug, Schweiz. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: http://x.bidswitch.net/opt-out

7.36. smartclip

smartclip tillhandahålls av smartclip Holding AG, Kleiner Burstah 12 / Nikolaikontor, 20457 Hamburg, Tsykland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://privacy-portal.smartclip.net/en/opt-out

7.37. twiago

twiago tillhandahålls av twiago, Gustav-Heinemann-Ufer 2´72b, 50968 Cologne, Tyskland. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=1

7.38. Yahoo Analytics

Yahoo Analytics tillhandahålls av Oath 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Mer information om verktyget finns här.

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina personuppgifter av detta verktyg genom att klicka på följande länk för att ladda ned och spara opt out-cookien: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF28D4dJ1ZE1k20mZ0ex_QUNKeH86Qp3EGwnIL-U8XpP22rCg2I1oFTrdoSNUvUi4NafoQ023Rfrjo1HmPJ_hvTjTpbR3nywSNFOkyWOL3NF8GBl8Y3KO1A2oNETl67PLRdD645T0GL6yTl_GU4iohyod37SUPjU3bhgkGSiJFeB

8. Push-meddelanden

8.1. Braze (tidigare Appboy)

Braze tillhandahålls av Braze Inc., 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA. Mer information om verktyget finns här.

Innan vi skickar push-meddelanden inhämtar vi ditt godkännande. Det är också möjligt att efteråt invända mot att push-meddelanden skickas. En förklaring finns här.

9. Sociala plugins

Detta onlineerbjudande använder sociala insticksprogram (”plugins”) från nedanstående leverantörer:

9.1. Facebook

Facebook hanteras under www.facebook.com av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, och under www.facebook.de av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, (”Facebook”). En översikt över Facebooks plugins och deras framträdande hittar du här: developers.facebook.com/docs/plugins; information om dataskydd på Facebook hittar du här: www.facebook.com/policy.php.

9.2. Twitter

Twitter hanteras av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En översikt över Twitters plugins och deras framträdande hittar du här: dev.twitter.com/web/overview, information om dataskydd på Twitter hittar du här: twitter.com/privacy.

9.3. Pinterest

Pinterest hanteras av Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). En översikt över Pinterests plugins och deras framträdande hittar du här: developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, information om dataskydd på Pinterest hittar du här: about.pinterest.com/en/privacy-policy.

9.4. WhatsApp

WhatsApp drivs av WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“WhatsApp”). Information om dataskydd på WhatsApp hittar du här: www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-how-we-use-information.

9.5. Social Plugins med 2-Click-lösning

De olika leverantörerna av plugins sammanfattas i det följande som ”plugin-leverantörer”.

För att vi ska kunna öka skyddet för dina uppgifter när du besöker vårt onlineerbjudande integreras plugins genom användning av en så kallad Shariff-lösning. Detta innebär att när en sida av detta onlineerbjudande öppnas etableras inte en anslutning till respektive plugins server automatiskt.

Din webbläsare etablerar en direktanslutning till servern hos respektive plugin-leverantör bara om plugins aktiveras av dig. Då får plugin-leverantören information om att din webbläsare har anropat den aktuella sidan i vårt onlineerbjudande, även om du inte har något användarkonto hos leverantören eller om du inte är inloggad. Loggfiler (inklusive IP-adresser) överförs direkt från din webbläsare till en server hos respektive plugin-leverantör och kan lagras där. Denna server kan finnas utanför EU eller EES (till exempel i USA).

Dessa plugins är fristående tillägg från plugin-leverantörerna. Vi har således inget inflytande över omfattningen av uppgifter som samlas in och lagras av plugin-leverantören via aktuellt plugin.

Om du inte vill att plugin-leverantörerna ska få, spara och använda uppgifter som är insamlade via detta onlineerbjudande ska du inte använda respektive plugin.

Du kan också blockera att plugins laddas med webbläsar-add ons (så kallade script-blockerare).

I respektive leverantörs integritetspolicy finns mer information om syftet med och omfattningen av plugin-leverantörernas insamling, behandling och användning av dina uppgifter och om dina rättigheter och möjligheter att ändra inställningar för att skydda dina uppgifter.

10. Social inloggning (inloggning via sociala nätverk)

10.1. Registrering/inloggning via Facebook

Vi erbjuder dig möjligheten att registrera dig eller logga in hos oss via ditt Facebook-konto. Om du gör det får vi de uppgifter vi behöver för registrering eller inloggning (t.ex. e-postadress, namn) från Facebook.

Vi kan inte påverka omfattningen av uppgifter som samlas in av Facebook via Facebook-inloggning. Om du inte vill att Facebook ska samla in uppgifter i samband med att du använder vårt onlineerbjudande och använda dem för egna syften ska du inte använda Facebook-inloggning.

I Facebooks integritetspolicy finns mer information om syftet med och omfattningen av Facebooks insamling, behandling och användning av dina uppgifter och om dina rättigheter och möjligheter att ändra inställningar för att skydda dina uppgifter: www.facebook.com/policy.php.

10.2. Inloggning via Google+

Vi erbjuder dig möjligheten att registrera dig eller logga in hos oss via ditt Google+-konto. Om du gör det får vi de uppgifter vi behöver för registrering eller inloggning (t.ex. e-postadress, namn) från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Vi kan inte påverka omfattningen av uppgifter som samlas in av Google via Google+-inloggning. Om du inte vill att Google ska samla in uppgifter i samband med att du använder vårt onlineerbjudande och använda dem för egna syften ska du inte använda Google+-inloggning.

I Googles integritetspolicy finns mer information om syftet med och omfattningen av Googles insamling, behandling och användning av dina uppgifter och om dina rättigheter och möjligheter att ändra inställningar för att skydda dina uppgifter: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

11. Nyhetsbrev med registrering, rätt till återtagande

Vi erbjuder dig möjligheten att prenumerera på ett nyhetsbrev. Du kan återta ditt medgivande när som helst. För att göra det ska du använda avprenumereringslänken som finns i slutet av varje nyhetsbrev eller kontakta oss via den kontaktinformation som finns i kontaktavsnittet.

12. Användares rättigheter (den registrerades rättigheter)

Du har rätt att erhålla information och under vissa omständigheter rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller att invända mot behandling av personuppgifter och, från och med den 25 maj 2018, rätt till dataportabilitet.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring:
Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål (”invända mot reklam”). Tänk på att det av logistiska skäl kan bli en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter inom en kampanj som redan är igång.

Om du får reklam via push-meddelanden kan du också använda alternativet att avregistrera dig i inställningarna i din mobila enhet för att invända mot reklam (se avsnittet Tekniska anteckningar).

Invändning mot uppgiftsbehandling till följd av den lagliga grunden ”berättigat intresse”.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter till följd av den lagliga grunden om berättigat intresse. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte förverkligar tvingande lagliga grunder för behandlingen som åsidosätter dina rättigheter.

Om du samtycker till behandling av dina personuppgifter kan du alltid när som helst återkalla det samtycket. Lagligheten i att behandla baserat på samtycke innan det dras tillbaka påverkas inte.

Alternativt kan du använda inställningarna i ditt användarkonto för att rätta uppgifter som du uppgav vid registreringen eller förklara din invändning mot direktmarknadsföring.

Du kan också själv radera ditt användarkonto genom att klicka på knappen Radera konto i menyfältet i inloggningsmenyn.

Tänk på att dina uppgifter inledningsvis kommer att begränsas från behandling bara om obligatoriska lagringsperioder inte tillåter oss att radera uppgifterna omedelbart.

13. Rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten

Du har rätt att inkomma med klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan vända dig till den dataskyddsmyndighet som är behörig lokalt för dig eller för ditt land, eller den dataskyddsmyndighet som är behörig för oss. Denna är:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Tyskland
poststelle@lda.bayern.de

14. Kontakt

Vi och vårt dataskyddsombud är tillgängliga för dig för frågor och råd angående dataskydd på denna e-postadress: info@stylight.com.

Om du vill kontakta oss kan du nå oss här:

Stylight GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München, Tyskland
Tel.: +49 89 1222 895 - 0
Fax: +49 89 1222 895 - 48
info@stylight.com

Komplement integritetspolicy – App (version: 15.5.2018)

Följande integritetspolicy kompletterar integritetspolicyn för onlineerbjudandet på www.stylight.se för användning av mobil-applikationer [Stylight] (”App” eller ”Onlineerbjudande”).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Stylight GmbH, Nymphenburger Straße 86, 80636 München, Tyskland, info@stylight.com , +49 89 1222 895 - 0, nedan hänvisat till som ”vi” eller ”oss”.

Undantag kommer att förklaras i denna integritetspolicy.

1. Push-meddelanden

Du kan få push-meddelanden från oss även när du inte använder appen. Sådana meddelanden kan vara meddelanden som vi skickar till dig inom ramen för att fullgöra ett avtal (t.ex. serviceuppehåll på grund av underhåll) men också reklaminformation. Du ska bara få reklaminformation om du uttryckligen har samtyckt till detta.

Du kan när som helst avaktivera meddelandena i inställningarna. I systeminställningarna i din mobila enhet kan du dessutom förhindra att du får personliga annonser

Teknisk beskrivning av hur du avaktiverar personliga annonser:

Android:

-> inställningar -> Google -> visa och ”återställ reklam-ID” och/eller ”avaktivera intressebaserade annonser”

iOS (Apple)

-> inställningar -> integritetsskydd -> reklam: ”nollställ annonsidentifierare” och/eller ”ingen annonsspårning”

2. App-butikers uppgiftsbehandling

Innan du kan installera den här appen kanske du måste teckna ett användaravtal med respektive leverantör (t.ex. Google, Apple) av den app-butik som reglerar din åtkomst till portalen (t.ex. Google play, Apple store). Leverantören av den aktuella app-butiken kommer att samla in och behandla uppgifter i samband med användningen av app-butiken såsom användarnamn, e-postadress och individuell mobilutrustningsidentitet. Vi är inte part i användaravtalet med leverantören av app-butiken och har inget inflytande över dennes uppgiftsbehandling. I det avseendet gäller respektive leverantörs integritetspolicy.

3. App-analys

Vi behöver statistik om användningen av våra onlineerbjudanden för att utforma dem så att de är användarvänliga och för att genomföra mätningar av räckvidd och marknadsundersökningar. För det syftet använder vi de analysverktyg som beskrivs i detta avsnitt. De användarprofiler som skapas av dessa verktyg genom utvärdering av loggfiler kombineras inte med personuppgifter. De som tillhandahåller verktygen (leverantörerna) behandlar personuppgifter bara som personuppgiftsbiträden enligt våra direktiv och inte för egna syften. Antingen använder verktygen inte användares IP-adresser alls, eller avkortar dessa omedelbart efter att ha samlat in dem. Du hittar information om varje verktygs leverantör och hur du kan invända mot att uppgifter samlas in och behandlas med det verktyget.

3.1. Adjust

Adjust tillhandahålls av adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland.

3.2. Braze

Braze tillhandahålls av Braze Inc., 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA.

3.3. Sentry

Sentry tillhandahålls av Functional Software Inc. 132 Hawthorne St, San Francisco, CA 94107, USA.

4. Annonsidentifierare, reklam-ID

Vi använder det som kallas annonsidentifierare som tillhandahålls av operativsystemet i din mobila enhet för reklamändamål. I enheter som använder operativsystemet Android är det reklam-ID, i enheter som använder iOS är det annonsidentifierare (IDFA). Annonsidentifierare – som onlineidentifieraren som normalt sparas i cookies – innebär unika identifieringar som dock inte sparas permanent. De användarprofiler som genereras med dessa annonsidentifierare (t.ex. annonsbanners som klickats på, sökningar) används för att visa dig annonser som är skräddarsydda för dina intressen (intressebaserad reklam). Uppgifterna som samlas in för detta syfte kopplas inte till någon annan information om din enhet.

5. Hur kan du förhindra eller begränsa användningen av annonsidentifierare?

Du kan begränsa användningen av annonsidentifierare för reklamändamål i inställningarna i din mobila enhet eller radera annonsidentifieraren (när du raderar den genereras en ny annonsidentifierare som inte är kopplad till de uppgifter som samlats in av den tidigare identifieraren).

Teknisk beskrivning av hur du avaktiverar personliga annonser:

Android:

-> inställningar -> Google -> visa och ”återställ reklam-ID” och/eller ”avaktivera intressebaserade annonser”

iOS (Apple)

-> inställningar -> integritetsskydd -> reklam: ”nollställ annonsidentifierare” och/eller ”ingen annonsspårning”

6. Dela funktioner

Din mobila enhet tillåter att du delar innehåll i en app med tredje parter (t.ex. via e-post, SMS eller via delningsfunktionerna i sociala medier). Vi har inget inflytande över behandlingen av uppgifter av t.ex. leverantörer av sociala medier. Respektive tredjepartsleverantör är ensam ansvarig i det avseendet.

7. Radering av uppgifter

Du kan radera alla uppgifter som vi samlat in i samband med den här appen genom att helt enkelt radera appen från din mobila enhet. Tänk på att dina uppgifter till en början bara kommer att begränsas från behandling om radering inte är möjlig på grund av lagringsperioder.