1. Gyldighetsområde og kontraktsgjenstand

1.1. Disse bruksbetingelsene for firmaet Stylight («bruksbetingelser» eller «kontrakt») regulerer kontraktsforholdet mellom firmaet Stylight - En del av Inspiration Commerce Group GmbH, Mühldorfstraße 8, 81671 München, Tyskland («Stylight») og personen som bruker nettsidene til Stylight (som definert under pkt. 1.2), hvis brukeren registrerer seg for å bruke Stylight sine nettsider («medlem»). Stylight lagrer ikke kontraktsteksten etter kontraktsinngåelse. Medlemmet kan åpne, skrive ut og lagre aktuelle bruksbetingelser når som helst under https://about.stylight.com/terms-of-service-nb_NO.

1.2. Stylight stiller på Stylight sine nettsider (www.stylight.de, www.stylight.at, www.stylight.ch, www.stylight.nl, etc.) (videre kalt «nettsider») produkt- og serviceinformasjon («partner-tilbud») som kommer fra tredjeparter («partnere») kostnadsfritt til disposisjon for brukeren («tjeneste»).

1.3. Ved å registrere seg på Stylight sine nettsider, får brukeren tilgang til ytterlige funksjoner for å bruke tjenestene som presenteres på nettsidene.

1.4. Stylight offers its users an extraordinary shopping experience. Together with its partner shops, Stylight shows the latest styles and the best offers. In return, partner stores pay Stylight a fixed amount for each clickout or in very few individual cases a share of the sales value.

 

2. Kontraktsinngåelse og registrering

2.1. Medlemmet leverer et bindende bud for bruk av tjenesten som registrert bruker, ved å klikke på Stylight sine nettsider (i) i første omgang på «User Icon», på brukeroverflaten til Stylight Club på «pålogging», eller på «registrering» ved å legge til et bestemt produkt til ønskelisten (hver gang «begynnelse på registreringsprosessen»), ved deretter å (ii) levere all nødvendig informasjon hhv. velge pålogging via Facebook eller Google, og til sist ved å (iii) klikke på gjeldende registreringsknapp («bud»). Dette budet medfører ikke noen kostnader for medlemmet.

2.2. Frem til medlemmet klikker på knappene «lagre», «registrere» hhv. «registrere nå» (navn på knappen varierer alt etter veien medlemmet velger for å begynne registreringsprosessen), kan medlemmet når som helst avbryte registreringen, eller det kan endre informasjon som leveres, ved å slette, supplere eller korrigere informasjon i ulike bokser, eller ved å lukke sin søkemaskin eller vinduet i søkemaskinen. Etter avsluttet registreringsprosess kan medlemmet når som helst tilpasse informasjon som ble levert i dets profil.

2.3. Hver kontrakt mellom Stylight og et medlem blir til ved at Stylight sender en bekreftelse for mottatt bud til epostadressen som medlemmet har oppgitt under registreringsprosessen, umiddelbart etter at vedkommende bud ble mottatt («kontraktsinngåelse»). Denne eposten som bekrefter mottatt bestilling, betyr at Stylight har akseptert budet, og den inneholder en aktiveringslenke som brukeren kan aktivere profilen sin med. Aktivering av profilen representerer avslutning av registrering, og den er absolutt nødvendig for det.

 

3. Partner-tilbud og kontraktsforhold

3.1. Med partner-tilbud stiller Stylight kun informasjon levert av partnere, til brukernes disposisjon. Ellers driver Stylight og partnerne sine respektive nettsider uavhengig fra hverandre.

3.2. Partner-tilbudene som presenteres, er ikke Stylight sine tilbud og skal i all særdeleshet ikke være noe som helst oppfordring til å levere et bud for å inngå en bindende kontrakt. Ved interesse i et bud vil brukeren sendes videre til partnerens nettside, hvor vedkommende bud kommer fra. Kontrakter som gjelder kjøp av produkter eller tjenester som presenteres i tilbudene, inngås utelukkende mellom bruker og partner. For så vidt er det mulig at generelle vilkår av vedkommende partner, vil komme til anvendelse.

 

4. Aktualitet av priser

Stylight strever etter at oppgitte priser for partner-tilbud er så aktuelle som overhodet mulig, og oppdaterer prisinformasjon flere ganger om dagen, basert på informasjon levert av partnerne. Allikevel er det mulig at prisene som partnere krever for sine produkter, har endret seg på nettsiden til vedkommende partner siden siste oppdatering av databasen på Stylight sine nettsider. Av tekniske grunner er det ikke mulig å foreta en sanntids-oppdatering av priser. Derfor kan det unntaksvis skje at produkter som vises, ikke kan kjøpes for prisen som er angitt på Stylight sine nettsider, eller at de er utsolgt eller ikke lenger tilgjengelige i en bestemt variant (størrelse, farge, etc.). Det som er avgjørende for kjøpekontrakten mellom partneren og medlemmet, er derfor produktets reelle pris som vises på partnerens nettside på tidspunktet for tilsiktet kontraktsinngåelse.

 

5. Endringer i disse bruksbetingelser

5.1. Stylight kan endre og tilpasse disse bruksbetingelsene med effekt i fremtiden, hvis det er saklig grunn for slike endringer, og såfremt endringene er rimelige med hensyn til interessene til begge parter i kontrakten.

5.2. En saklig grunn foreligger i all særdeleshet hvis endringene i ikke ubetydelig utstrekning er påkrevd på grunn av et brudd i kontraktens ekvivalensforhold som ikke var forutsigbar ved kontraktsinngåelse, eller hvis endringene er nødvendige for fremtidig utførelse av kontrakten, som følge av endringer i rettshåndhevelser eller endringer i lovgivningen.

5.3. Endring av en hovedforpliktelse til å yte en service, er utelukket.

5.4. Stylight vil sende de endrede betingelser til medlemmet i skriftlig form før de skal tre i kraft, og informere separat om nye regler samt om dato for ikrafttredelse. Samtidig vil Stylight gi medlemmet en rimelig frist på minst seks uker for å levere en erklæring om medlemmet aksepterer de endrede bruksbetingelsene, for videre bruk av tjenesten.

5.5. Hvis medlemmet ikke leverer noe erklæring innen fristen (som begynner å løpe når meldingen i skriftlig form har blitt mottatt), betyr det at de endrede betingelsene er avtalt og godkjent.

5.6. Stylight vil informere medlemmet ved fristens start separat om disse juridiske konsekvensene, altså retten til å fremme innsigelser, fristen til å fremme innsigelser og betydningen som taushet har.

 

6. Heving av kontrakten

6.1. Medlemmet kan heve kontrakten når som helst uten å overholde noe frist, ved å slette profilen sin eller sende en skriftlig melding om heving av kontrakten til Stylight (det holder med en epost).

6.2. Stylight kan også når som helst heve kontrakten uten å overholde noe frist.

 

7. Ansvar

7.1. Stylight er ubegrenset ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet, samt ved skader på grunn av skader for liv, kropp eller helse.

7.2. I tilfeller av lett uaktsomhet skal Stylight være ansvarlig ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser. En vesentlig kontraktsforpliktelse under dette pkt. 7.2 er en forpliktelse hvis oppfyllelse muliggjør utførelse av kontrakten; og derfor har den andre kontraktsparten regelmessig lov til å stole på oppfyllelsen av denne forpliktelsen.

7.3. Ansvarsforpliktelsen i henhold til pkt. 7.2 skal være begrenset til skader som er typiske og forutsigbare på tidspunktet for kontraktsinngåelsen.

7.4. Stylight sine ansvarsforpliktelser i henhold til pkt. 7.2 skal i tilfelle av tap av data begrenses til kostnadene som ville ha påløpt for deres gjenoppretting hvis medlemmet hadde foretatt forskriftsmessig datasikring.

7.5. Ansvarsbegrensningene skal gjelde tilsvarende til fordel for Stylight sine medarbeidere, kommisjonærer og kontraktsmedhjelpere.

7.6. Et potensielt ansvar som Stylight muligens har for garantier som uttrykkelig er identifisert som den slags, og for krav ifølge produktansvarsloven, blir ikke berørt.

7.7. Ellers frasier Stylight seg ethvert ansvar.

 

8. Tilgjengelighet

8.1. Stylight er forpliktet til å drive tjenestene og gjøre tjenestene tilgjengelige, med gjennomsnittlig tilgjengelighetsrate på 90 % i året («tilgjengelighetskvote»). Første tidsperiode som er avgjørende for tilgjengelighetskvoten, begynner fra tidspunktet for kontraktsinngåelse og slutter ved utløpet av kalendermåneden for kontraktsinngåelse. Etterfølgende tidsperioder som er avgjørende for tilgjengelighetskvoten, skal begynne fra første dag av en kalendermåned og slutte når kalendermåneden hvor hhv. etterfølgende avgjørende tidsperiode har begynt, utløper.

8.2. Tidsperioder hvor medlemmet ikke kan bruke tjenestene på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid, samt brudd som Stylight ikke har kontroll over, særlig Force Majeure, skal ikke tas hensyn til når tilgjengelighetskvoten beregnes.

8.3. Stylight skal informere medlemmet i god tid og skriftlig om planlagt vedlikeholdsarbeid, såfremt dette er mulig. Allikevel forbeholder Stylight seg uttrykkelig retten til også å gjennomføre uanmeldt vedlikeholdsarbeid – særlig hvis dette er nødvendig for å opprettholde data- og driftssikkerhet.

 

9. Stylight-søkefunksjon and Ranking Information

9.1. Stylights produktoppføringstjenester kan rangeres i henhold til ulike faktorer og kan være underlagt brukerinnstillinger under et søk. Rangeringskriterier kan omfatte beløpet for godtgjørelsen betalt av produktoppføringspartnerne, produktets popularitet blant brukere, kvalitet og fullstendighet av produktinformasjonen levert av produktoppføringspartneren, forventet klikkgenerert salg og budsjettmål. Vektingen av disse kriteriene utføres i den rekkefølgen de er oppført ovenfor, hvorved kriteriene for en godtgjørelse betalt av produktoppføringspartneren og produktets popularitet blant brukere er av spesiell betydning for plasseringen av partnerdataene i rangering.

9.2. Hvis du har spørsmål som gjelder vårt produktsøk, forbedringsforslag eller informasjon om feil eller brudd på opphavsretter, setter vi pris på en melding til info@stylight.com.

 

10. Sluttbestemmelser

10.1. Disse bruksbetingelsene og juridiske forholdene mellom Stylight og medlemmet er underlagt tysk rett – FN-kjøpsrett skal være utelukket hvis medlemmet holder til i Tyskland til vanlig, eller hvis medlemmet til vanlig holder til i en stat som ikke er medlem i den Europeiske Union. I tilfelle medlemmet til vanlig holder til i en annen medlemsstat av den Europeiske Union, skal i tillegg ufravikelige bestemmelser av denne medlemsstaten hvor medlemmet holder til vanlig til, forbli uberørt.

10.2. Skulle enkelte bestemmelser av disse bruksbetingelsene være eller bli ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I så fall skal partene erstatte den ugyldige bestemmelsen med en gyldig bestemmelse som oppnår formålet som den ugyldige bestemmelsen hadde, så godt som mulig når det gjelder det juridiske, økonomiske og det faktiske.

10.3. Hvis medlemmet ikke har generelt verneting i Tyskland eller i en annen EU-medlemsstat, eller hvis medlemmet er kjøpmann, eller hvis medlemmet har flyttet sitt faste bosted til utlandet etter at denne kontrakten trådte i kraft, eller hvis bostedet eller vanlig tilholdssted til et medlem ikke er kjent på tidspunktet der det reises søksmål, skal Stylight sin forretningsadresse være eksklusivt verneting for alle tvister i forbindelse med denne kontrakten.

10.4. Den Europeiske Kommisjon stiller en plattform for å løse tvister til disposisjon; kunden finner denne under http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Stylight er ikke forpliktet og ikke villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyrer foran en forbrukermeglingsnemnd.