1. Toepassingsgebied en overeenkomst

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden voor Stylight („gebruiksvoorwaarden“ of „contract“) regelen de contractuele verbintenis tussen Stylight - onderdeel van Inspiration Commerce Group GmbH, Mühldorfstraße 8, 81671 München, Deutschland („Stylight”) en de gebruiker van de internetpresentaties van Stylight (zoals in par. 1.2 vastgelegd), als de gebruiker zich voor het gebruik van de internetpresentaties van Stylight registreert („lid“). Stylight slaat de contracttekst na contractafsluiting niet op. Het lid kan de actuele gebruikersvoorwaarden ten alle tijde via https://about.stylight.com/terms-of-service-nl_be opvragen, printen en opslaan.

1.2. Stylight stelt op de Stylight internetpresentaties (www.stylight.de, www.stylight.at, www.stylight.ch, www.stylight.nl, etc.) (samen „internetpresentaties“) de gebruikers kosteloos product- en dienstverleningsinformatie („partner-aanbiedingen“) door andere bedrijven  („partners“) ter beschikking („dienst“).

1.3. Het lid verkrijgt met de registratie op de Stylight internetpresentaties meer functies voor het gebruik van de dienst die op internetpresentaties zijn weergegeven.

1.4. Stylight biedt haar gebruikers een buitengewone winkelervaring. In samenwerking met haar partnerwinkels, biedt Stylight de nieuwste stijlen en de beste aanbiedingen aan. In ruil daarvoor betalen de partnerwinkels Stylight een vast bedrag voor elke clickout of in een klein aantal individuele gevallen een gedeelte van de verkoopwaarde.

 

2. Afsluiting van het contract en registratie

2.1. Het lid gaat als geregistreerde gebruiker een bindende inschrijving aan m.b.t het gebruik van de dienst als het lid op de Stylight internetpresentaties (i) eerst op het „User Icon“, in de gebruikersomgeving van de Stylight Club op „inloggen“ of bij het toevoegen van een bepaald product aan de verlanglijst op „registreren“ klikt (telkens „toegang tot het registratieproces“), (ii) vervolgens alle vereiste gegevens verstrekt resp. de login via Facebook of Google kiest en (iii) vervolgens op de desbetreffende aanmeldbutton klikt („aanbieding“). Door deze inschrijving ontstaan voor het lid geen kosten.  

2.2. Met een klik op de „opslaan“, „aanmelden“ resp.  „nu registreren“—button (de aanduiding van de button varieert naar gelang welke weg het lid in het registreringsproces inslaat), kan het lid de registratie altijd afbreken of de verstrekte gegevens veranderen, indien het lid de gegevens in verschillende velden verwijdert, aanvult of corrigeert, of zijn webbrowser of het tabblad van de webbrowser sluit. Na voltooiing van het registratieproces kan het lid de verstrekte gegevens in zijn profiel ten alle tijde aanpassen.

2.3. Het contract tussen Stylight en het lid komt tot stand doordat Stylight onmiddellijk na de start van de inschrijving bij Stylight een bevestiging van de start van de inschrijving aan het emailadres verstuurt dat het lid in het kader van de registratie heeft aangegeven („contractafsluiting“). Deze bestelbevestiging e-mail geeft de aanvaarding van de inschrijving door Stylight weer en bevat een activeringslink waarmee het lid zijn profiel kan activeren. De activatie van het profiel vormt de afsluiting van de registratie en is hiervoor dringend vereist.

 

3. Partneraanbiedingen en contractverhoudingen

3.1. Stylight stelt met het partneraanbod enkel informatie van de partners voor de gebruikers ter beschikking. Stylight en de partners runnen hun eigen internetpresentaties en websites voor de rest onafhankelijk van elkaar.

3.2. De getoonde partneraanbiedingen zijn geen aanbiedingen van Stylight en geven vooral geen oproep weer tot het opgeven van een aanbieding met een bindende contractafsluiting. Bij belangstelling voor een aanbieding wordt de gebruiker naar de website van de partner doorgestuurd van wie de betreffende aanbieding stamt. Contracten over de aankoop van de aangeboden producten of dienstverleningen worden uitsluitend tussen de gebruiker en de partner afgesloten. In dat geval zouden Algemene Voorwaarden van de desbetreffende partner toegepast kunnen worden. 

 

4. Actualiteit van de prijzen

Stylight doet moeite om de getoonde prijzen van de partner-aanbiedingen zo actueel mogelijk te houden en actualiseert de prijsgegevens dagelijks meerdere malen op basis van de door de partners ter beschikking gestelde informatie. De prijzen, die de partners voor hun producten verlangen, kunnen echter telkens na de laatste actualisatie van de database op de Stylight internetpresentaties op de webpresentatie van de partner zelf veranderd zijn. Om technische redenen is het niet mogelijk een actualisatie van de prijs in real time uit te voeren. In uitzonderingssituaties kan het dus gebeuren dat de weergegeven producten niet tegen de op de internetpresentaties van Stylight weergegeven prijs gekocht kunnen worden of deze geheel of in een bepaalde variant (maat, kleur, etc.) niet meer verkrijgbaar zijn. Bepalend voor het koopcontract tussen de partner en het lid is daarom de daadwerkelijke prijs die op het tijdstip van de bewuste contractafsluiting op de website van de partner wordt weergegeven.

 

5. Wijzigingen van deze gebruikersvoorwaarden

5.1. Stylight kan deze gebruikersvoorwaarden met toekomstige werking wijzigen en aanpassen, zolang voor de wijziging een steekhoudend argument voorhanden is en zolang de wijzigingen met inachtneming van de belangen van beide contractpartijen billijk zijn.

5.2. Van een steekhoudend argument is met name sprake als de wijzigingen vanwege een voor de gebruiker bij contractafsluiting onvoorzienbare storing van de verhouding prestatie-tegenprestatie in het contract in belangrijke mate vereist zijn of vanwege jurisdictie of wetswijzigingen voor het verder uitvoeren van het contract vereist zijn.

5.3. De wijziging van een hoofdprestatie is uitgesloten.

5.4. Stylight zal het lid de gewijzigde voorwaarden voor de geplande inwerkingtreding in tekstvorm doorgeven en apart attenderen op de nieuwe regelingen en de datum van de inwerkingtreding. Tegelijkertijd zal Stylight het lid een aangemeten termijn van minimaal zes weken voor de verklaring verlenen, waarmee het lid de gewijzigde gebruikersvoorwaarden voor het verdere gebruik van de diensten accepteert.

5.5. Komt binnen deze termijn, die vanaf ontvangst van het bericht in tekstvorm van start gaat, geen verklaring van het lid, dan gelden de gewijzigde voorwaarden als overeengekomen.

5.6. Stylight zal het lid bij aanvang van de termijn apart op dit rechtsgevolg, dat betekent, het recht op tegenspraak, de termijn voor tegenspraak en de betekenis van het zwijgen, attenderen.

 

6. Opzegging

6.1. Het lid kan het contract te allen tijde, zonder een vastgestelde periode na te komen, opzeggen indien het lid het profiel verwijdert of een opzegging in tekstvorm (e-mail is voldoende) naar Stylight stuurt.

6.2. Stylight kan het contract eveneens ten alle tijde zonder een vastgestelde periode na te komen, opzeggen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. Stylight is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsook bij veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid.

7.2. In gevallen van lichte nalatigheid is Stylight aansprakelijk bij het niet nakomen van een wezenlijke contractverplichting. Een wezenlijke contractverplichting volgens deze par. 7.2 is een plicht die het nakomen van de uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en waarop de gebruiker daarom regelmatig mag vertrouwen.

7.3. De aansprakelijkheid volgens par. 7.2 is beperkt tot typische en te voorziene schades op het tijdstip van de contractafsluiting.

7.4. De aansprakelijkheid van Stylight volgens par. 7.2 is in het geval van gegevensverlies beperkt tot de kosten die ook zouden zijn opgetreden als het lid voor herstel een volgens de voorschriften voorgeschreven gegevensbescherming had aangebracht.

7.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden navenant ten gunste van de medewerkers, gemachtigden en plaatsvervangers van Stylight.

7.6. Een eventuele aansprakelijkheid van Stylight voor uitdrukkelijk als dergelijk benoemde garanties en voor aanspraken vanwege de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

7.7. In al het overige is een aansprakelijkheid van Stylight uitgesloten.

 

8. Beschikbaarheid

8.1. Stylight is verplicht 98% van de diensten, over het hele jaar gerekend, te verrichten en beschikbaar te maken („beschikbaarheid“). De eerste voor de beschikbaarheid beslissende tijdsperiode begint vanaf het tijdstip van de contractafsluiting en eindigt op het einde van de kalendermaand waarin de contractafsluiting valt. Daaropvolgende, voor de beschikbaarheid bepalende tijdsperioden, beginnen telkens op de eerste van een kalendermaand en eindigen op het einde van de kalendermaand waarin telkens de volgende bepalende tijdsperiode was begonnen.

8.2. Tijden waarop het lid de diensten vanwege noodzakelijke verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden niet kan bereiken, alsook storingen, die niet binnen het invloedbereik van Stylight liggen, zoals met name noodweer, worden bij de berekening van de beschikbaarheid niet meegeteld.

8.3. Stylight zal, indien mogelijk, het lid over geplande verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden bijtijds in tekstvorm op de hoogte stellen. Het blijft Stylight echter uitdrukkelijk voorbehouden, indien noodzakelijk, ook onaangekondigde verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, met name als dit voor de gegevens- en bedrijfsveiligheid noodzakelijk is.

 

9. Stylight zoekfunctie en Ranking Information

9.1. Stylight's Product Listing Services kunnen worden gerangschikt op basis van verschillende factoren en kunnen tijdens een zoekopdracht onderhevig zijn aan gebruikersinstellingen. Rangschikkingscriteria kunnen het bedrag van de vergoeding die door de Product Listing Partners wordt betaald, de populariteit van het product onder gebruikers, de kwaliteit en volledigheid van de productinformatie die door de Product Listing Partner wordt verstrekt, de verwachte doorklik-gegenereerde verkopen en budgetdoelen omvatten. De weging van deze criteria wordt uitgevoerd in de volgorde waarin ze hierboven zijn vermeld, waarbij de criteria met betrekking tot een vergoeding betaald door de Product Listing Partner en populariteit van het product bij gebruikers van bijzonder belang zijn voor de plaatsing van de Partnergegevens in de rangschikking.

9.2. Voor vragen over het zoeken naar producten, verbeteringsvoorstellen of verwijzingen naar fouten of inbreuk op eigendomsrechten, verheugen wij ons op een bericht aan info@stylight.com.

 

10. Slotbepalingen

10.1. Deze gebruikersvoorwaarden en de juridische relaties tussen Stylight en het lid zijn onderworpen aan het Duitse recht met uitzondering van CISG, zover het lid normaal in Duitsland verblijft of normaal in een land verblijft dat geen lid is van de Europese Unie. Voor het geval dat het lid normaal verblijft in een ander land van de Europese Unie, blijven extra stringente bepalingen van deze lidstaat waarin het lid normaal gesproken verblijft, onverminderd van kracht.

10.2. Mochten enkele bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de werkzaamheid van de andere bepalingen onverminderd van kracht. De partijen zullen in dat geval de ongeldige bepaling door een geldige bepaling vervangen, die de ongeldige bepaling in juridisch, economisch en feitelijk opzicht mogelijkerwijs benadert.

10.3. Heeft het lid geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat, of is het lid handelaar, of heeft het lid zijn vaste woonplaats na in werking treden van dit contract naar het buitenland verplaatst of is de woonplaats van het lid of de verblijfplaats of de normale verblijfplaats ten tijde van de aanklacht niet bekend, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit dit contract uitsluitend de verblijfplaats van Stylight.

10.4. De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking die de klant via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr kan bereiken. Tot deelname aan een geschillenbeslechting voor een consumentenorganisatie is Stylight niet verplicht en niet bereid.