Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van STYLIGHT (“Algemene Voorwaarden”)

I. Algemene gebruiksvoorwaarden van STYLIGHT-websites

1. Toepassingsgebied

1.1 Stylight GmbH (“STYLIGHT”) is eigenaar van, beheert, en controleert de STYLIGHT-websites (www.stylight.de, www.stylight.at, www.stylight.ch, www.stylight.nl, enz.) (tezamen, de “Site”). STYLIGHT verstrekt eindgebruikers (“Gebruikers”) gratis informatie met betrekking tot aanbiedingen voor producten en diensten (“Aanbiedingen”) van derde partijen (“Partners”) op de Site (de “Dienst”).

1.2 De voorwaarden uiteengezet in Sectie I en Sectie III van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers van de Dienst.

2. Aanbiedingen

2.1 STYLIGHT verstrekt informatie aan Gebruikers over Aanbiedingen op de Site. De informatie die STYLIGHT aan Gebruikers meedeelt (met inbegrip van informatie over Aanbiedingen en links naar websites van haar Partners), werd aan STYLIGHT verstrekt door haar Partners. STYLIGHT en haar Partners beheren hun respectievelijke websites te allen tijde volledig onafhankelijk van elkaar.

2.2 STYLIGHT is niet aansprakelijk voor de websites van haar Partners of voor andere websites van derden waarnaar verwezen wordt (bijv. via een link) in de Aanbiedingen. STYLIGHT heeft geen invloed op het ontwerp of de inhoud van de gelinkte pagina’s of hun sub-pagina’s.

2.3 STYLIGHT behoudt zich het recht voor om de Aanbiedingen, zoals deze getoond worden op de Site, volledig of gedeeltelijk te wijzigen, en om tijdelijk of permanent toevoegingen of schrappingen te doen of de publicatie van de Aanbiedingen te beëindigen, zonder dat een voorafgaande kennisgeving vereist is.

2.4 De Aanbiedingen die worden aangeboden door de Partners, zijn geen Aanbiedingen van STYLIGHT. De Algemene Voorwaarden die gelden tussen de Gebruikers en STYLIGHT, regelen het gebruik van de Dienst door de Gebruikers en vormen geen algemene voorwaarden met betrekking tot de Aanbiedingen. Overeenkomsten voor de aankoop van de producten of diensten die worden getoond in de Aanbiedingen, komen volledig tot stand tussen de Gebruiker en de Partner.

2.5 Indien een Gebruiker interesse toont in een Aanbieding via de Site, wordt de Gebruiker doorgestuurd naar de website van de Partner die deze Aanbieding doet. Vooraleer een overeenkomst tussen een Gebruiker en een Partner wordt afgesloten, wordt van de Gebruiker verwacht dat hij/zij bij de Partner alle relevantie informatie nagaat die voordien door de Partner aan de Site werd verstrekt, met inbegrip van alle informatie over de verkoopprijs op het verkooppunt.

3. Eigendomsrechten

3.1 Alle gegevens, informatie, zoekresultaten en tekst op de Site of die worden gegenereerd door de Site, worden beschermd door het auteursrecht conform de Wet op het Auteursrecht (Urheberrechtsgesetz). Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, verdelen of wijzigen van deze informatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van STYLIGHT. Elke ongeoorloofde reproductie, distributie, wijziging, publieke toegang en/of publieke weergave vormt een inbreuk op het auteursrecht en zal worden vervolgd onder de toepasselijke wetgeving.

3.2 Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat bedrijfsnamen, handelsmerken, logo’s en/of productaanduidingen die op de websites van de Partners getoond worden, eveneens bij wet beschermd zijn.

3.3 De Aanbiedingen die op de Site worden getoond, gelden louter ter informatieve titel en mogen uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen geen Aanbiedingen downloaden op enig apparaat, zoals een computer of apparaat voor gegevensopslag. Het herhaaldelijk en systematisch downloaden van kleinere delen van de Aanbiedingen, wordt beschouwd als het downloaden van een wezenlijk deel van een Aanbieding. Het afdrukken van Aanbiedingen is enkel toegestaan voor (i) niet-commerciële doeleinden, en (ii) enkel voor zover vereist voor het voltooien van de aankoop van een Aanbieding. Elk gebruik van Aanbiedingen voor commerciële doeleinden is verboden.

4. Garantie

4.1 Hoewel STYLIGHT ernaar streeft om enkel correcte Aanbiedingen te tonen wat de inhoud en wettigheid ervan betreft, geeft STYLIGHT geen enkele garantie wat betreft de inhoud, juistheid, wettigheid, volledigheid, kwaliteit of geschiktheid van de Aanbiedingen.

4.2 STYLIGHT garandeert niet dat de producten en diensten die worden getoond in de Aanbiedingen, effectief kunnen worden aangekocht bij de Partners voor de getoonde prijzen.

4.3 Hoewel STYLIGHT de Dienst probeert te verstrekken zonder technische fouten en vergissingen, behoudt zij zich het recht voor om, indien noodzakelijk, technische problemen op te lossen.

4.4 STYLIGHT geeft geen enkele garantie wat betreft de functionaliteit en compatibiliteit van de websites, systemen of programma’s van de Partners, die geen deel uitmaken van de Site.

5. Huidige karakter van de prijzen

5.1 STYLIGHT streeft er naar beste vermogen naar om te verzekeren dat de prijzen die worden vermeld in de Aanbiedingen die op de Site getoond worden, zoveel mogelijk up-to-date zijn en dat de prijzen op de Site frequent bijgewerkt worden. Gelieve echter te noteren dat de prijzen bepaald worden door de Partners en gewijzigd kunnen zijn sinds de laatste update van de Site. In geval van tegenstrijdigheid tussen de prijs die wordt vermeld in een Aanbieding en de prijs op de website van een Partner, zal de effectieve prijs van het product of de dienst dat/die wordt getoond op de website van de Partner op het ogenblik van de voorgenomen aankoop van de Gebruiker, definitief zijn.

5.2 Omwille van technische redenen, is het niet mogelijk om prijzen in real time te updaten. In uitzonderlijke gevallen kan het dus voorvallen dat producten of diensten die worden getoond in een Aanbieding, niet kunnen worden aangekocht voor de prijs vermeld op de Site, of dat het product of de dienst niet langer volledig of in een bijzondere variatie (bijv. maat of kleur) beschikbaar is.

6. Ons zoekmechanisme

Door en met ons zoekmechanisme kan je zoeken naar duizenden producten in de categorie fashion, home & living en beauty van een groot aantal onlinewinkels. Daarom sorteert STYLIGHT de producten van de respectievelijke onlinewinkel op productnaam, beschrijving, kenmerken, categorie en prijs. De index wordt elke dag bijgewerkt, zodat je altijd de nieuwste producten te zien krijgt. STYLIGHT vergelijkt jouw zoekterm met alle opgeslagen gegevens van een zo breed mogelijk assortiment. STYLIGHT beoordeelt de relevantie en de chronologische volgorde van de resultaten op bepaalde criteria (zo wordt een exacte match als eerste getoond en daarna pas een vergelijkbare match, etc.).

Het is dus mogelijk dat het zoekresultaat producten toont die overeenkomen met de productnaam, het type product, de omschrijving, de kenmerken en/of de categorie van jouw zoekterm. Het zoekresultaat kan ook producten tonen die slechts gedeeltelijk overeenkomen met jouw zoekterm (bijvoorbeeld, zoekterm: ‘TOM’ – zoekresultaat: ‘TOMAAT’). Zoektermen die uit meer dan één woord bestaan, kunnen leiden tot een zoekresultaat dat niet lijkt te kloppen met de ingevoerde zoekterm (bijvoorbeeld, zoekterm: ‘jas TOM’ – zoekresultaat: producten van het merk Tom en jassen van andere onlinewinkels).

Voor makkelijke zoektermen heeft STYLIGHT een autocomplete-functie geïnstalleerd. Tijdens het invoeren van de zoekterm krijg je suggesties te zien, zodat je sneller en accurater producten kunt vinden.

Heb je het antwoord op jouw vraag nog niet gevonden? Wil je iets verbeteren of ons wijzen op eventuele fouten of schendingen van eigendomsrechten? Stuur ons dan een e-mail via mail.

II. Gebruiksvoorwaarden voor de STYLIGHT Community

1. Toepassingsgebied en diensten

1.1 STYLIGHT staat Gebruikers die geregistreerd zijn op de Site (“Leden”) toe om gratis deel uit te maken van de STYLIGHT Community (“Community”), bovenop de verlening van de Dienst.

1.2 Verschillende functies (“Functionaliteit”), waaronder enkele interactieve functies, zijn beschikbaar voor de Leden.

1.2.1 Leden kunnen hun eigen gebruikersprofiel (“Profiel”) en inhoud (zoals foto’s en tekst) uploaden, hun eigen gegevens (zoals kledingmaat en favoriete winkels) opslaan en lijsten samenstellen en bewaren van favoriete producten, alleen of samen of met andere Leden (“to Heart”), commentaar geven, producten, merken, winkels, categorieën en andere Leden aanbevelen en beoordelen, , Profielen van andere Leden bekijken, andere Leden volgen, contact opnemen met andere Leden, en persoonlijke informatie opslaan uit een gepersonaliseerde opzoeking om zo gepersonaliseerde zoekresultaten te ontvangen (inclusief via e-mail).

1.2.2 Leden kunnen vriendenlijsten importeren, bijvoorbeeld uit Facebook, Twitter of andere sociale media platformen, en op die manier automatisch met andere Leden synchroniseren.

1.2.3 STYLIGHT kan aan haar Leden nieuwe Leden en/of trendsetters, artikelen, merken, categorieën en/of winkels voorstellen via e-mail of via hun Profiel, op basis van de gebruikspatronen van de Leden, in het bijzonder bepaalde Leden en geliefde (‘Hearted’) producten van andere Leden.

1.3 De voorwaarden uiteengezet in Sectie II En Sectie III van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leden.

2. Toelating en registratie

2.1 Enkel personen van 18 jaar of ouder of die handelen met de toestemming van hun ouder of voogd, komen in aanmerking om zich te registreren als Leden en om deel te nemen aan de Community. STYLIGHT behoudt zich het recht voor om het bewijs van toestemming van een ouder of wettelijke voogd te vragen.

2.2 Tijdens het registratieproces, zal aan de Gebruikers gevraagd worden om hun voornaam, familienaam, geslacht, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.

2.3 Gebruikers stemmen ermee in om geen valse verklaringen af te leggen omtrent zichzelf en zich niet te registreren onder een valse identiteit. Leden zullen STYLIGHT onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in de informatie die vereist is voor registratie.

2.4 Gebruikers kunnen zich registreren voor de Community door gebruik te maken van een bestaand e-mailadres of een bestaande Facebook-account. Indien een Gebruiker zich registreert met gebruik van een e-mailadres, zal de Gebruiker een wachtwoord kiezen voor zijn inschrijving als Lid in de Community. Indien een Gebruiker zich registreert met gebruik van een Facebook-account, zal het wachtwoord voor de Facebook-account automatisch het wachtwoord worden voor de inschrijving als Lid in de Community. Leden moeten hun wachtwoord vertrouwelijk houden. STYLIGHT zal wachtwoorden niet aan derde partijen onthullen en zal Leden ook niet om hun wachtwoord vragen.

2.5 Aangezien de legitimatie van internetgebruikers uiterst moeilijk is, kan STYLIGHT niet garanderen dat de identiteit van een Lid de effectieve identiteit is van de bezitter van die naam.

3. Lidmaatschapsverplichtingen

3.1 Leden zijn verantwoordelijk voor alle foto’s, teksten, commentaren, video’s, audiobestanden, collages en ander materiaal dat zij in de Community plaatsen, zelfs indien dergelijke inhoud is opgenomen als “embedded content” of als links naar websites van derden die het Lid via de Community beschikbaar maakt (gezamenlijk, “Inhoud”).

3.2 Leden gaan ermee akkoord dat zij in hun Inhoud geen scheldwoorden, beledigingen, bedreigingen, obsceniteiten, valse feiten of verklaringen, kleineringen, smaad, laster, of lasterlijke, seksistische, pornografische, racistische, extreemrechtse, gewelddadige, extremistische of eender welke andere onwettige, politieke, promotionele verklaringen, formuleringen of afbeeldingen (“Ongepast Materiaal”) zullen opnemen, noch links naar zulk Ongepast Materiaal.

3.3 Leden gaan ermee akkoord om geen Inhoud of links naar inhoud op te nemen (i) die de rechten van derden schendt (inclusief, zonder beperking, octrooien, merken, auteursrechten, privacy-rechten, of persoonlijke rechten) en/of (ii) die een schending uitmaakt van de toepasselijke wetgeving (inclusief, zonder beperking, het mededingingsrecht).

3.4 Leden gaan ermee akkoord om in de Inhoud geen namen, postadressen, e-mailadressen, nummerplaten of andere persoonlijke informatie van anderen te gebruiken die aanwijzingen bevatten omtrent de identiteit van zulke derde, zonder de uitdrukkelijke toestemming van die derde.

3.5 Leden gaan ermee akkoord om geen inhoud gegenereerd door machines, of kettinge-mails, virussen, wormvirussen, Trojan horses, of andere software of elementen die de Community of haar Leden in gevaar kunnen brengen, te uploaden of met zulke inhoud te linken en/of deze te te versturen. STYLIGHT behoudt zich het recht voor om massa-mailings aan een Lid te verwijderen om de gepaste gebruikskwaliteit van de Community voor de andere Leden te garanderen.

3.6 Leden gaan ermee akkoord om geen voordelen te aanvaarden van derden voor een positieve evaluatie en om geen zulke voordelen te beloven aan derden.

3.7 Leden gaan ermee akkoord om de Community niet te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden of ander niet-persoonlijk gebruik.

3.8 Leden gaan ermee akkoord om geen instrumenten, algoritmen of andere automatische functies te gebruiken om pagina views of Inhoud te genereren.

3.9 Leden zullen ervoor zorgen dat hun toegang tot de Community uitsluitend wordt gebruikt door henzelf, en dat toegang tot hun Profiel door een derde verboden is.

3.10 Het is Partners niet toegestaan om hun eigen Inhoud te beoordelen of ervoor te zorgen dat hun Inhoud door derden beoordeeld wordt.

4. Toekenning van rechten

4.1 Elk Lid garandeert dat zijn/haar gebruik van de Functionaliteit en de Community strikt in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Elk Lid kent aan STYLIGHT het recht toe om de Inhoud te gebruiken die voortvloeit uit zijn/haar gebruik van de Functionaliteit via zijn/haar Profiel voor de duur van zijn/haar lidmaatschap, en staat ook andere leden toe om zijn/haar Inhoud te gebruiken.

4.3 Elk Lid aanvaardt en gaat ermee akkoord dat STYLIGHT in de Community adverteert rond Inhoud en dat kleinere afbeeldingen worden gecreëerd van Inhoud die werd gepost door Leden (‘thumbnails’), die vervolgens kunnen worden opgespoord en weergegeven via zoekmachines.

4.4 Elk Lid verleent aan STYLIGHT (en aan haar Partners en andere STYLIGHT-marketingwebsites) een niet-exclusief, overdraagbaar recht om de Inhoud te gebruiken voor de duur van zijn/haar lidmaatschap, met als doel het uitbaten en gebruiken van de Inhoud en voor de doeleinden van de Community. De rechten toegekend onder deze Sectie 4.4 omvatten:

4.4.1 de rechten van STYLIGHT om Inhoud op te slaan, te archiveren, te kopiëren, te verdelen, over te maken, te publiceren, uit te zenden en publiek te communiceren, ongeacht de methode van overdracht/overmaking (in het bijzonder via het internet, mobiele digitale diensten en telecommunicatieplatformen en -diensten, TV, satelliet, radio, kabel of druk) om te worden ontvangen op elk apparaat.

4.4.2 het recht van STYLIGHT om Inhoud geheel of gedeeltelijk te exporteren, te linken en/of over te maken aan een derde, vanuit de Community op STYLIGHT-aanwezigheden op sociale media platformen en andere interpersoonlijke communicatie en/of door gebruikers gedreven online diensten, zoals Facebook en Twitter, in de Community, of om een dergelijke Inhoud beschikbaar te maken voor derden die ook de Inhoud ook kunnen doorsturen op zulke platformen en diensten.

4.5 Elk Lid mag elke Inhoud die hij/zij verstuurt naar de Community, opnieuw verwijderen.

4.6 Elk Lid is verantwoordelijk om te verzekeren dat zijn/haar Inhoud geen inbreuk vormt op de rechten van derden (bijv. octrooien, merken, auteursrechten, privacy-rechten, of persoonlijkheidsrechten) en geen enkele wet overtreedt (bijv. het jeugdbeschermingsrecht, of het mededingingsrecht).

4.7 Met betrekking tot de rechten toegekend in Secties 4.1 tot 4.5, de garantie onder Sectie 4.6 en de lidmaatschapsverplichtingen uiteengezet in Sectie 3 hierboven, vrijwaart elk Lid STYLIGHT tegen eender welke aanspraken van derde partijen, met inbegrip van redelijke gerechtskosten.

5. Aansprakelijkheid voor Inhoud

5.1 De Functionaliteit die wordt verstrekt door STYLIGHT in de Community is gratis.

5.2 STYLIGHT benadrukt uitdrukkelijk dat de Inhoud die door Leden werd geüpload en ingediend louter subjectieve feiten, meningen en beoordelingen van zulke Leden zijn, en dat de Leden alleen aansprakelijk zijn voor hun eigen Inhoud.

5.3 STYLIGHT modereert of screent geen enkele Inhoud die door Leden wordt geüpload of verzonden en is niet aansprakelijk voor dergelijke Inhoud, met inbegrip van de nauwkeurigheid of wettigheid van zulke Inhoud.

5.4 Indien STYLIGHT onwettige Inhoud vaststelt en/of Inhoud die deze Algemene Voorwaarden schendt, is STYLIGHT gerechtigd om deze Inhoud onmiddellijk te verwijderen.

6. Overtredingen, uitsluiting en uitschrijving uit de Community

6.1 Indien een Lid deze Algemene Voorwaarden overtreedt, in het bijzonder de Secties II.2, II.3 en II.4, mag STYLIGHT naar eigen goeddunken, en onverminderd enige andere aanspraken, het Lid uitsluiten uit de Community en het Profiel van dat Lid blokkeren en/of de Inhoud gepost door dat Lid tijdelijk of permanent verwijderen.

6.2 Indien een Lid van mening is dat bepaalde Inhoud de rechten van een derde, de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden schendt, wordt hij/zij verzocht om een gedetailleerde beschrijving te geven van deze Inhoud, per e-mail aan: info@stylight

6.3 Wanneer een Lid zijn/haar Profiel verwijderd en de Community verlaat, zal STYLIGHT onmiddellijk het Profiel van dat Lid verwijderen, alsook de Inhoud die door dat Lid geüpload werd. Om enige twijfel te vermijden, deze bepaling wordt niet uitgebreid naar Inhoud die werd verstuurd, geëxporteerd of anderzijds overgemaakt aan derden of andere sociale media platformen door STYLIGHT of door een Lid tijdens zijn/haar lidmaatschap van de Community.

7. Toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen en “Gebruiker van de Week”

7.1 Elk Lid stemt er uitdrukkelijk mee in om de STYLIGHT-nieuwsbrief met artikelen over Partners te ontvangen op zijn/haar Profiel en/of opgegeven e-mailadres.

7.2 Elk Lid stemt er uitdrukkelijk mee in om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen van STYLIGHT op basis van zijn/haar geliefde (‘Hearted’) artikelen en/of de informatie en Inhoud op zijn/haar Profiel, zowel op zijn/haar Profiel als op zijn/haar opgegeven e-mailadres. Elk Lid stemt er eveneens mee in dat hij/zij kan verschijnen in de nieuwsbrief als “Gebruiker van de Week” met zijn/haar profielfoto en verwijzingen naar aspecten van zijn/haar activiteiten in de Community, zoals het aantal geliefde (‘Hearted’) artikelen, of een selectie van zulke artikelen.

7.3 Elk Lid stemt er uitdrukkelijk mee in om te worden aangeduid in de Community als een “Gebruiker van de Week” met zijn/haar profielfoto, aspecten van zijn/haar activiteiten in de Community, zoals het aantal geliefde (‘Hearted”) artikelen, of een selectie van zulke artikelen.

7.4 Het Lid stemt er uitdrukkelijk mee in om te worden aangeduid in de redactionele inhoud van de Community waarin modetrends en actuele producten worden voorgesteld, met voorstelling van zijn/haar Profiel en de vermelding van zijn/haar gebruikersnaam, bijvoorbeeld indien het Lid zulk artikel in heeft aangeduid als geliefd (‘Hearted’).

III. Algemene Bepalingen

1. Aansprakelijkheid

1.1 STYLIGHT geeft geen garantie dat de Dienst, de Functionaliteit of de Community ononderbroken beschikbaar of toegankelijk zijn.

1.2 STYLIGHT is niet aansprakelijk voor vertragingen in technische overdracht, onderbrekingen, fouten, defecten aan de Dienst, de Functionaliteit of de Community, of de daaruit voortvloeiende gevolgen voor een Gebruiker of Lid, zoals verlies van gegevens, indien de oorzaak hiervan buiten de controle van STYLIGHT ligt.

1.3 STYLIGHT is niet aansprakelijk voor een ongeoorloofde verwerving van persoonlijke gegevens van Gebruikers of Leden door derdes, zoals hackers.

1.4 STYLIGHT is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, wettigheid of doeltreffendheid van websites van derden waarnaar verwezen wordt in de Dienst en/of de Community.

1.5 STYLIGHT aanvaardt onbeperkte aansprakelijkheid voor haar eigen opzettelijke of grove nalatigheid.

1.6 STYLIGHT is enkel aansprakelijk voor lichte nalatigheid – uitgezonderd in geval van lichamelijk letsel of overlijden –indien essentiële contractverbintenissen (hoofdverbintenissen) worden geschonden. Hoofdverbintenissen zijn verbintenissen die worden gegarandeerd in de relatie met Gebruikers door de aard en het doel hiervan, of waarvan de vervulling de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst toelaat, en waarvan kan worden verwacht dat de Gebruiker ze zal naleven. De aansprakelijkheid van STYLIGHT wordt in dit geval beperkt tot typische en voorzienbare schade.

1.7 Elke aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorzienbare schade en gederfde winsten is uitgesloten in geval van gewone nalatigheid – uitgezonderd in situaties van onbeperkte aansprakelijkheid zoals uiteengezet in Sectie III.1.5 hierboven.

1.8 STYLIGHT heeft geen aansprakelijkheid die verder reikt dan hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden – ongeacht de juridische aard van de eis.

1.9 De beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid in de Secties III.1.6, 1.7 en 1.8 hierboven zijn niet van toepassing op wettelijke dwingende aansprakelijkheid of de aansprakelijkheid van STYLIGHT uit hoofde van een contractueel aangenomen waarborg op grond van een begane fout.

1.10 Wanneer de aansprakelijkheid van STYLIGHT is uitgesloten of beperkt, is die uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook van de toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

2. Slotbepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden en de juridische relatie tussen de Gebruiker en STYLIGHT worden beheerst door het Duitse recht, exclusief het Weense Koopverdrag (CISG).

2.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. In dat geval zullen de partijen de ondoeltreffende clausule vervangen door een geldige clausule die de nietige clausule het beste benadertop juridisch, economisch en feitelijk vlak.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn (voor zover wettelijk toegestaan) onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van München.

Contactinformatie

STYLIGHT GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München
DUITSLAND

Mail: service@stylight.be
Fax: +49 89 12 22 895 48
Telefoon: +49 89 12 22 895 43

Servicenummer: 0800 – 020 46 74

Managing Directors: Julian von Eckartsberg, Andreas Wanderer

Management: Julian von Eckartsberg, Andreas Wanderer, Julian Bareuther, Gerald Madlmayr