1. Avtalets tillämpningsområde och föremål

1.1. Dessa användningsvillkor för Stylight (”Användningsvillkor” eller ”Avtal”) reglerar avtalsförhållandet mellan Stylight - En del av Inspiration Commerce Group GmbH, Mühldorfstraße 8, 81671 München, Tyskland (”Stylight”) och användaren av Stylight-webbplatserna (enligt definition i avsnitt 1.2) om användaren registrerar sig för användning Stylight-webbplatserna (”Medlem”). Stylight sparar inte avtalstexten efter det att avtalet har slutits. Medlemmen kan när som helst hämta, skriva ut och spara de aktuella användningsvillkoren på https://about.stylight.com/terms-of-service-sv_se.

1.2. Stylight tillhandahåller (”Tjänst”) gratis produkt- och tjänsteinformation (”Partnererbjudanden”) från tredjepartsföretag (”Partner”) på sina webbplatser (www.stylight.de, www.stylight.at, www.stylight.ch, www.stylight.nl, etc.) (gemensam benämning ”Webbplatser”).

1.3. I och med registreringen på Stylight-webbplatserna får medlemmen ytterligare funktioner för användning av tjänsten som visas på webbplatserna.

1.4. Stylight offers its users an extraordinary shopping experience. Together with its partner shops, Stylight shows the latest styles and the best offers. In return, partner stores pay Stylight a fixed amount for each clickout or in very few individual cases a share of the sales value.

 

2. Ingående av avtal och registrering

2.1. Medlemmen lämnar in ett bindande erbjudande om användning av tjänsten som en registrerad användare genom att medlemmen (i) först klickar på ”User Icon”, på ”Logga in” i användargränssnittet för Stylight Club eller på ”Registrera dig” när en specifik produkt läggs till i önskelistan (vardera ”Starta registreringsprocessen”), (ii) sedan anger alla nödvändiga uppgifter eller väljer inloggning via Facebook eller Google och (iii) sedan klickar på respektive inloggningsknapp (”Erbjudande”) på Stylight-webbplatserna. Detta erbjudande medför inga kostnader för medlemmen.

2.2. Fram till dess att medlemmen klickar på knappen ”Spara”, ”Logga in” eller ”Registrera dig nu” (namnet på knappen varierar beroende på hur medlemmen startar registreringsprocessen) kan medlemmen när som helst avbryta registreringen eller ändra de angivna uppgifterna genom att ta bort, lägga till eller korrigera uppgifterna i de olika fälten eller genom att stänga av webbläsaren eller webbläsarfönstret. Efter att ha avslutat registreringsprocessen kan medlemmen när som helst anpassa uppgifterna i sin profil.

2.3. Avtalet mellan Stylight och medlemmen ingås när Stylight skickar en bekräftelse på mottagandet av erbjudandet till den e-postadress som medlemmen har angett under registreringen (”Ingående av avtal”) omedelbart efter det att Stylight har mottagit erbjudandet. Detta beställningsbekräftelsemeddelande innebär att Stylights accepterar erbjudandet och innehåller en aktiveringslänk med vilken medlemmen kan aktivera sin profil. Aktiveringen av profilen innebär att registreringen slutförs och är absolut nödvändig för detta.

 

3. Partnererbjudande och avtalsförhållanden

3.1. Med partnerbjudandena tillhandahåller Stylight endast information från partnerna till användarna. I övrigt driver Stylight och partnerna sina respektive webbplatser och webbsidor oberoende av varandra.

3.2. De framställda partnerbjudandena är inte några erbjudanden från Stylight och utgör i synnerhet inte någon uppmaning att lämna in ett erbjudande om att ingå ett bindande avtal. Om användaren är intresserad av ett erbjudande dirigeras hen om till den partners webbplats som erbjudandet kommer ifrån. Avtal om köp av de produkter eller tjänster som framställs i erbjudandena ingås uteslutande mellan användaren och partnern. I detta avseende kan de allmänna villkoren för respektive partner tillämpas.

 

4. Uppdatering av priser

Stylight försöker hålla de visade priserna i partnerbjudandena så uppdaterade som möjligt och uppdaterar prisuppgifterna flera gånger om dagen utifrån de uppgifter som partnerna tillhandahåller. De priser som partnerna tar ut för sina produkter kan dock ha ändrats på partnerns webbplats sedan den senaste uppdateringen av dataposterna på Stylight-webbplatserna. Av tekniska skäl är det inte möjligt att uppdatera priserna i realtid. I undantagsfall kan det därför hända att de visade produkterna inte kan köpas till det pris som anges på Stylight-webbplatserna eller att de inte längre finns tillgängliga i sin helhet eller i en viss variant (storlek, färg etc.). Avgörande för köpeavtalet mellan partnern och medlemmen är därför det faktiska pris på produkten som visas på partnerns webbplats vid tidpunkten för det avsedda avtalets ingående.

 

5. Ändringar av dessa användningsvillkor

5.1. Stylight kan ändra och anpassa dessa användningsvillkor med framtida verkan om det finns ett giltigt skäl till ändringen och om ändringarna är rimliga med hänsyn till de båda avtalsparternas intressen.

5.2. Det finns i synnerhet ett giltigt skäl om ändringarna är nödvändiga i icke obetydlig utsträckning på grund av en störning i avtalets ekvivalensförhållande som var oförutsägbar för användaren när avtalet ingicks, eller om ändringarna är nödvändiga för det vidare genomförandet av avtalet på grund av ändringar i rättspraxis eller i lagstiftningen.

5.3. Ändring av en huvudsaklig avtalsförpliktelse är utesluten.

5.4. Stylight kommer att skicka medlemmen de ändrade villkoren i textform före det planerade ikraftträdandet och hänvisar specifikt till de nya reglerna samt datumet för ikraftträdandet. Samtidigt kommer Stylight att ge medlemmen en rimlig tid på minst sex veckor för att förklara om medlemmen accepterar de ändrade användningsvillkoren för vidare utnyttjande av tjänsten.

5.5. Om medlemmen inte avger någon förklaring inom denna period, som börjar löpa från mottagandet av meddelandet i textform, anses de ändrade villkoren som avtalade.

5.6. I början av perioden kommer Stylight att hänvisa specifikt till denna rättsliga konsekvens, d.v.s. rätten att invända, invändningsperioden och vad tystnad innebär.

 

6. Uppsägning

6.1. Medlemmen kan när som helst säga upp avtalet utan att iaktta någon uppsägningstid genom att radera profilen eller skicka en skriftlig uppsägning till Stylight (e-post är tillräckligt).

6.2. Stylight kan också säga upp avtalet när som helst utan att iaktta någon uppsägningstid.

 

7. Ansvar

7.1. Stylight har obegränsat ansvar för uppsåt och grov vårdslöshet samt för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa.

7.2. I fall av lätt vårdslöshet är Stylight ansvarigt i händelse av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. En väsentlig avtalsförpliktelse i enlighet med punkt 7.2 är en förpliktelse som behöver uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullföljas och som den andra avtalsparten därför alltid kan lita på den iakttas.

7.3. Ansvaret enligt punkt 7.2 är begränsat till en vid avtalets ingående typisk och förutsebar skada.

7.4. Stylights ansvar enligt punkt 7.2 är i händelse av dataförlust begränsat till de kostnader som skulle ha uppstått om medlemmen hade utfört en korrekt säkerhetskopia för att återställa datan.

7.5. Ansvarsbegränsningarna gäller även till fördel för Stylights anställda, ombud och ställföreträdare.

7.6. Stylights eventuella ansvar för garantier som uttryckligen anges som sådana och för anspråk baserade på produktansvarslagen förblir opåverkat.

7.7. Allt annat ansvar från Stylights sida är uteslutet.

 

8. Tillgänglighetghet

8.1. Stylight är skyldigt att erbjuda tjänsterna och att göra dem tillgängliga med en årlig genomsnittlig tillgänglighet på 98 % (”tillgänglighetskvot”). Den första perioden som är avgörande för tillgänglighetskvoten börjar när avtalet ingås och slutar i slutet av den kalendermånad då avtalet ingås. Efterföljande tidsperioder som är avgörande för tillgänglighetskvoten börjar den första i en kalendermånad och slutar i slutet av den kalendermånad då respektive följande avgörande period började.

8.2. Tider då medlemmen inte kan komma åt tjänsterna på grund av nödvändiga skötsel- och underhållsarbeten, samt störningar som ligger utanför Stylights kontroll, såsom i synnerhet force majeure, beaktas inte vid beräkningen av tillgänglighetskvoten.

8.3. Om möjligt kommer Stylight skriftligen i god tid att informera medlemmen om planerade skötsel- och underhållsarbeten. Stylight förbehåller sig dock uttryckligen rätten att vid behov även utföra oanmälda skötsel- och underhållsarbeten, i synnerhet om detta är nödvändigt för data- och driftsäkerheten.

 

9. Stylights sökfunktion and Ranking Information

9.1. Stylights produktlistningstjänster kan rangordnas enligt olika faktorer och kan vara föremål för användarinställningar under en sökning. Rangordningskriterier kan inkludera ersättningsbeloppet som betalas av produktlistningspartnerna, produktens popularitet bland användare, kvalitet och fullständighet hos produktinformationen som tillhandahålls av produktlistningspartnern, förväntad klickgenererad försäljning och budgetmål. Viktningen av dessa kriterier utförs i den ordning som de är listade ovan, varvid kriterierna för en ersättning som betalas av produktlistningspartnern och produktens popularitet hos användarna är av särskild betydelse för placeringen av partnerdata i ranking.

9.2. Om du har frågor om vår produktsökning, förbättringsförslag eller information om fel eller intrång i immateriella rättigheter ser vi fram emot att ett meddelande till info@stylight.com från dig.

 

10. Slutbestämmelser

10.1. Dessa användningsvillkor och rättsförhållandena mellan Stylight och medlemmen lyder under tysk lag under uteslutande av FN-konventionen om internationella köp förutsatt att medlemmen stadigvarande är bosatt i Tyskland eller är stadigvarande bosatt i ett land som inte är medlem i Europeiska unionen. I händelse av att medlemmen är stadigvarande bosatt i en annan EU-medlemsstat påverkas inte ytterligare obligatoriska bestämmelser från denna medlemsstat där medlemmen har sin stadigvarande boendeort.

10.2. Om enskilda bestämmelser i dessa användningsvillkor skulle vara eller bli verkningslösa påverkas inte giltigheten av de övriga bestämmelserna. I detta fall ersätter parterna den ineffektiva bestämmelsen med en verksam bestämmelse som kommer så nära den overksamma bestämmelsen som möjligt i juridiskt, ekonomiskt och faktiskt avseende.

10.3. Om medlemmen inte har någon domstolsbehörighet i Tyskland eller i en annan EU-medlemsstat, eller om medlemmen är näringsidkare, eller om medlemmen har flyttat sin hemvist utomlands efter det att detta avtal trädde i kraft, eller om medlemmens hemvist eller den stadigvarande hemvisten vid den tidpunkt då talan väcktes inte är känd, är den exklusiva behörigheten för samtliga tvister som härrör från detta avtal Stylights säte.

10.4. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning som kunden kan nå på http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Stylight är varken skyldig eller villig att delta i en tvistlösningsprocess inför ett konsumentförlikningsorgan.